Talvivaaran särkien kadmiumpitoisuus laski keväällä

22.11.2013

<p>Useimpien Talvivaaran lähivesistä kolmannella kalastuskierroksella touko-kesäkuussa 2013 pyydettyjen särkien kadmiumpitoisuus osoittautui Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksissa matalammaksi kuin toisella kierroksella. Kahden särjen ja yhden siian kadmiumpitoisuus oli kuitenkin yhä suurempi kuin Euroopan unionin kala- ja kalastustuotteille asettama raja. Särjet oli pyydetty Kolmisopesta eli Talvivaaran kaivoksen vaikutusalueelta ja siika Kiantajärvestä, joka on jätevesialueen vaikutusalueen ulkopuolella.</p>

Kolmannella kalastuskierroksella näytteitä pyydettiin Talvivaaran kaivoksen vaikutusalueelta Oulun vesistön Kolmisopesta, Jormasjärvestä ja Kalliojärvestä sekä Vuoksen vesistön alueella Kivijärvestä ja Laakajärvestä. Vertailunäytteinä kolmannella kierroksella tutkittiin lisäksi jätevesien vaikutusalueen ulkopuolelta Kiantajärvestä ja Teerijärvestä pyydettyjä kaloja. Kaikkiaan kolmannella kierroksella tutkittiin 146 touko-kesäkuussa 2013 pyydettyä kalaa. Koekalastukset toteutti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL).

Kalojen lihasta tutkittiin raskasmetalleista arseeni, elohopea, kadmium, kromi, lyijy, nikkeli ja uraani. Samoista näytteistä tutkittiin myös alumiini sekä hivenaineet kupari, mangaani ja seleeni.

Kolmannen kierroksen näytteissä oli kaksi särkeä ja yksi siika, joiden kadmiumpitoisuus ylitti Euroopan unionin asettaman rajan kala- ja kalastustuotteille (0,050 mg/kg). Särjet oli pyydetty Kolmisopesta ja siika Kiantajärvestä. Saman siian mangaani-, kupari-, sinkki- ja rautapitoisuudet olivat kohonneita verrattuina muihin saman järven kaloihin ja mangaanipitoisuus oli myös korkeampi kuin muiden järvien kaloissa.

Kaikkien Jormasjärven ja Kolmisopen tutkittujen särkien kadmiumpitoisuudet olivat kuitenkin matalampia kuin toisella kierroksella. Seitsemästä Kolmisopesta pyydetystä hauesta löytyi hieman kohonneita kadmiumpitoisuuksia, mutta muiden siitä kolmannella kierroksella pyydettyjen kalojen kadmiumpitoisuudet jäivät alle määritysrajan. Muista Talvivaaran kaivoksen vaikutusalueen järvistä kolmannella kierroksella pyydettyjen kalojen kadmiumpitoisuudet jäivät alle määritysrajan.

Elohopea määriteltiin kaikkiaan 40:stä kolmannen kierroksen kalasta. Niiden elohopeapitoisuudet olivat normaalia sisävesitasoa. Muiden alkuaineiden suhteen järvien välillä ei ollut merkittäviä eroja.

Vertailukaloja vaikutusalueen ulkopuolelta
Eviran, RKTL:n ja Kainuun ELY-keskuksen yhteistyössä laatiman tutkimussuunnitelman mukaisesti kolme koekalastuskierrosta toteutettiin samoilla järvialueilla. Kolmisoppi ei ollut mukana ensimmäisellä kierroksella. Niiden yhteydessä kerättiin vertailukaloja alkuainemäärityksiin myös jätevesialueen vaikutusalueen ulkopuolelta yhteensä 124 kappaletta. Ensimmäisen kierroksen vertailukalat olivat Kivesjärvestä, toisella kierroksella Kianta-, Kives-, Teeri- ja Ukonjärvestä ja kolmannella kierroksella Kianta- ja Teerijärvestä.

Elohopeapitoisuus tutkittiin kaikkiaan 89 vertailukalasta. Se oli jonkin verran matalampi kuin kaivosalueen vaikutusalueelta pyydetyissä kaloissa. Vertailukalojen raskasmetallipitoisuudet olivat yleisesti pieniä, lähellä menetelmän määritysrajaa lukuun ottamatta Kiantajärvestä pyydettyä siikaa, jonka kadmiumpitoisuus oli 0,15 mg/kg.

Hankkeen tutkimustuloksista valmistuu yhteenveto vuoden 2013 loppuun mennessä.

Maitonäytteissä ei eroja
Evirassa tutkittiin myös kuusi Talvivaaran kaivoksen lähialueen tilojen maitonäytettä syksyllä 2013. Niiden raskasmetalli- ja hivenainepitoisuudet eivät poikenneet muualta Suomesta otetuista maitonäytteistä. Tavoitteena on saada tutkittaviksi vielä riistanäytteitä Talvivaaran lähialueilta.

Tutustu tutkimustuloksiin:
Ensimmäisen kierroksen tutkimustulokset (pdf, 34 kt)
Toisen kierroksen tutkimustulokset  päivitetty 21.11.2013, vertailujärvet lisätty (pdf, 37 kt)
Kolmannen kierroksen tutkimustulokset (pdf, 34  kt)
RKTL:n Talvivaaran kalanäytteet

Lisätietoja:
erikoistutkija, FT Eija-Riitta Venäläinen,
kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö, p. 050 434 8378

Aihealueet: