Talvivaaran toisissa särkinäytteissä suurentuneita kadmiumpitoisuuksia

20.8.2013

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on mitannut Talvivaaran lähivesistä toisella koekalastuskierroksella saaduista näytteistä raskasmetallien raja-arvon ylityksiä erityisesti särjissä.</p>

Toisella koekalastuskierroksella kerättiin näytteitä Oulun vesistöalueella Kolmisopesta, Jormasjärvestä ja Kalliojärvestä sekä Vuoksen vesistön alueella Kivijärvestä ja Laakajärvestä. Koekalastukset toteutti vuoden 2013 ensimmäisen alkuneljänneksen aikana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL).

Suomen ympäristökeskuksen marraskuussa 2012 antaman alustavan Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon ympäristövaikutusten arvion mukaan Kolmisoppi kuuluu kuormittuneeseen alueeseen ja Laakajärvi ja Jormasjärvi kuuluvat lievästi kuormittuneeseen alueeseen.

Tutkimuskohteina yleiset kalalajit
Tutkimuksen kohteeksi valittiin alueella yleisiä kalalajeja. Talvivaaran kaivoksen alapuolisissa vesistöissä jätevesien on havaittu kertyvän syvänteisiin, minkä vuoksi made on tutkimuksessa mukana tyypillisenä pohjakalana.

Kaikkiaan kaloista otettiin 117 lihasnäytettä, joista tutkittiin Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa raskasmetalleista arseeni, elohopea, kadmium, kromi, lyijy, nikkeli ja uraani. Samoista näytteistä tutkittiin myös alumiini sekä hivenaineet kupari, mangaani ja seleeni. Samat alkuaineet elohopeaa lukuun ottamatta tutkittiin osasta kaloista myös selkärankanäytteistä.

Joidenkin alkuaineiden pitoisuuksissa muutoksia
Kaikkien kalojen kromin, mangaanin, alumiinin ja raudan pitoisuudet olivat toisen kierroksen lihasnäytteissä pienempiä kuin ensimmäisen kierroksen näytteissä, kun taas kupari- ja sinkkipitoisuudet olivat hieman suurentuneet.

Toisella kalastuskierroksella saatujen kalojen lihasnäytteissä kupari- ja sinkkipitoisuudet olivat hieman suurentuneet. Nikkelin, seleenin, lyijyn, arseenin ja uraanin pitoisuudet olivat samaa luokkaa kuin ensimmäisen kierroksen näytteissä, jotka otettiin marraskuussa 2012 pyydetyistä kaloista.

Elohopeapitoisuudet olivat pääsääntöisesti alle elintarvikkeille sallittujen rajojen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ne kuitenkin mahtuvat normaalin vaihtelun piiriin.

Sisävesialueiden petokalojen eli isokokoisten ahventen, hauen, kuhan ja mateen elohopeapitoisuudet voivat yleensäkin olla suuria. Eviran kalansyöntisuositusten mukaan järvestä pyydettyä haukea voi syödä 1–2 kertaa kuussa, kalaa paljon syövien suositellaan vähentävän näiden petokalojen käyttöä ravinnossa eikä raskaana oleville ja imettäville suositella lainkaan hauen syömistä sen sisältämän elohopean takia.

Kadmiumpitoisuudet kasvoivat erityisesti särjissä
Kaikkien Jormasjärvestä toisella kierroksella pyydettyjen kalojen kadmiumpitoisuus oli suurempi kuin ensimmäisellä kierroksella. Ero on tilastollisesti merkitsevä, mutta pitoisuus on alle sallitun enimmäispitoisuusrajan. Särkien kadmiumpitoisuuksien keskiarvo kuitenkin ylitti sallitun raja-arvon ja kolmestatoista näytteestä seitsemän ylitti sallitun rajan.

Kolmisopesta pyydetyn mateen ja kaikkien sieltä pyydettyjen särkien kadmiumpitoisuus ylitti sallitun enimmäispitoisuusrajan. Kolmisoppi ei ollut mukana ensimmäisellä kierroksella.

Laakajärven kalojen kadmiumpitoisuuksissa ei ollut eroja kierrosten välillä ja pitoisuudet olivat kaikissa kalalajeissa alle raja-arvon.

Selkärangassa ei uraania
Toisen kierroksen kalojen selkärankanäytteistä todettiin kromin ja alumiinin pienentyneen ensimmäisen kierroksen näytteisiin verrattuna. Pitoisuuksien muutokset eivät olleet merkittäviä.

Uraanin ei havaittu kertyneen kalojen selkärankaan kummankaan kierroksen näytteistä.

Näytteiden analysointi jatkuu
Eviran, RKTL:n ja Kainuun ELY-keskuksen yhteistyössä laatiman tutkimussuunnitelman mukaisesti samoilla järvialueilla on toteutettu kolmas koekalastus, jonka näytteitä aletaan tutkia Evirassa sekä mahdollisten kudosvaurioiden havaitsemiseksi että kemiallisesti. Lisäksi kalanäytteitä on kerätty vertailualueilta, jotka eivät ole jätevesien vaikutusaluetta.

Talvivaaran vaikutusalueella asuvat ovat kantaneet huolta myös alueen eläinperäisiin elintarvikkeisiin kuten maitoon ja lihaan mahdollisesti kertyvistä raskasmetalleista. Vuoden 2013 aikana Evira toteuttaa riistalihaan ja maitoon kohdistuvan näytteenoton tälle alueelle.

Tutustu tutkimustuloksiin:
Ensimmäisen kierroksen tutkimustulokset (pdf, 32 kt)
Toisen kierroksen tutkimustulokset (pdf, 32 kt)

RKTL: Talvivaaran kalanäytteet

Lisätietoja:
erikoistutkija, FT Eija-Riitta Venäläinen, kemian ja toksikologian yksikkö,
p. 050 434 8378

Aihealueet: