Teurastettaville lampaille ja vuohille ei enää tarvitse tehdä TSE-testiä

4.7.2007

<div>Maa- ja metsätalousministeriö on muuttanut lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annettua asetusta. Uusi asetus tulee voimaan 6.7.2007. Asetuksella pannaan täytäntöön EU-lainsäädännön muutoksia.</div>

Tärkein muutos aikaisempiin määräyksiin verrattuna on, että lampaille ja vuohille ei tarvitse tehdä TSE-testiä teurastuksen yhteydessä. Aikaisemmin kaikki yli 18 kuukauden ikäiset lampaat ja vuohet oli testattava TSE:n varalta teurastuksen yhteydessä. Uuden asetuksen voimaantulon jälkeen testataan vain tiloilla kuolleet yli 18 kuukauden ikäiset lampaat ja vuohet. Raatojen keräilyalueella näytteet otetaan sivutuotteiden käsittelylaitoksessa, johon kuolleet eläimet kuljetetaan. Keräilyalueen ulkopuolella eläimen omistajan on huolehdittava näytteiden otosta, jos tilalla on yli 20 aikuista lammasta tai vuohta.

Teurastettuja lampaita ja vuohia on testattu TSE-testiohjelman mukaisesti. Ohjelma oli alun perinkin tarkoitettu väliaikaiseksi toimenpiteeksi. Ohjelmalla oli tarkoitus selvittää, esiintyykö EU:n alueella BSE-tautia lampailla ja vuohilla. Testitulosten perusteella on voitu päätellä, että BSE:n esiintyminen EU:n lammas- ja vuohipopulaatiossa on erittäin epätodennäköistä. Ohjelmaa on siis nyt supistettu ja kohdennettu niihin eläimiin, joista TSE-tautien löytyminen on todennäköisintä, eli tilalla kuolleisiin eläimiin.

TSE eli tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat on kokoomanimi usealle eri eläinlajeilla esiintyvälle samankaltaiselle taudille, jonka aiheuttaa muuntunut prioniproteiini. Tunnetuin TSE-tauti on pääosin naudalla esiintyvä BSE eli hullun lehmän tauti. Scrapie on lampailla ja vuohilla esiintyvä TSE-tauti. Eläimillä esiintyvistä TSE-taudeista ainoastaan BSE-tautia pidetään ihmiselle vaarallisena.

Samalla muutetaan toimenpiteitä lampaiden ja vuohien epätyypillisissä scrapie-tapauksissa. Jos tilalla todetaan epätyypillinen scrapie-tapaus Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) voi päättää, ettei tilan muita lampaita ja vuohia tarvitse lopettaa. Tällöin tila voi jatkaa toimintaansa rajoitusten alaisena. Rajoitukset ovat voimassa kahden vuoden ajan ja tänä aikana tila ei saa siirtää eläviä lampaita tai vuohia muille tiloille. Yli 18 kuukauden ikäiset lampaat ja vuohet on tutkittava scrapien varalta teurastuksen yhteydessä. 

Epätyypillistä scrapieta pidetään vähemmän tarttuvana kuin klassista scrapieta. Tämän vuoksi epätyypillisiä scrapie-tapauksia koskevaa lainsäädäntöä on lievennetty.    

Evirassa tutkitaan vuosittain noin 4000 scrapie-näytettä lampaista ja vuohista. Scrapie-tautia on todettu muutamia tapauksia lähes vuosittain vuodesta 2002 lähtien. Klassista scrapieta on todettu vain vuohilla, viimeksi vuonna 2005. Lampailla on todettu epätyypillistä scrapieta vuosittain yksi tai kaksi tapausta vuodesta 2004 lähtien, jolloin laajennettu testausohjelma aloitettiin.

Lisätietoja:
Maa- ja metsätalousministeriö (lainsäädäntö):
Eläinlääkintöylitarkastaja Kajsa Hakulin, puh. (09) 160 52433, 040 719 3259

Evira (lainsäädännön toimeenpano):
Eläinlääkintötarkastaja Sanna Sainmaa, puh. 020 77 24330, 0400 921 241

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/d/MMM_18884_MMMa_7_EEO_2007.pdf

Aihealueet: