Tuotantoeläinten laiminlyönnit vähenivät, eniten epäkohtia turkiseläimillä ja broilereilla

30.5.2013

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kokoaman raportin mukaan tuotantoeläintiloille tehdyissä suunnitelmallisissa eläinsuojelutarkastuksissa havaittiin vuonna 2012 eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä edellisvuotta vähemmän. Broilereilla ja turkiseläimillä havaittiin laiminlyöntejä useammin kuin keskimäärin kaikilla tuotantoeläimillä. Kiireellisiä toimenpiteitä vaatineita laiminlyöntejä paljastui vain yhdellä nautatilalla.</p>

Suunnitelmallinen, otantaan perustuva eläinsuojelutarkastus tehtiin yhteensä 493 tuotantoeläintilalle.

”Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä raportoitiin joka neljännellä tarkastetuista tiloista, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän. Tarkastustuloksissa oli selkeitä eläinlajikohtaisia eroja, mutta kaikilla eläinryhmillä valvontatulokset joko paranivat tai pysyivät edellisvuoden tasolla. Havaitut laiminlyönnit olivat yleisesti samoja kuin edellisenä vuonna”, toteaa jaostopäällikkö Taina Mikkonen Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Broilereilla ja turkiseläimillä havaittiin laiminlyöntejä useammin kuin keskimäärin kaikilla tuotantoeläimillä. 57:stä tarkastetusta broileritilasta 37 prosentilla esiintyi epäkohtia. Myös turkistarhoilla havaittujen laiminlyöntien määrä pysyi edellisen vuoden tapaan suhteellisen korkealla tasolla: 54 prosentilla tarkastetuista tarhoista oli epäkohtia.

Nautojen, kanojen ja lampaiden tilanne parani

Nautojen ja lampaiden tilanne on selvästi parantunut, ja vain kolmessa munintakanalassa havaittiin laiminlyöntejä. Tarkastetuista 288 nautatilasta laiminlyöntejä havaittiin 22 prosentilla. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 24 prosentilla tarkastetuista sikatiloista, mikä on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.

”Ilahduttavaa on, että sikatilojen aiempien vuosien yleisin laiminlyönti, tutkimis- ja tonkimismateriaalin vähyys, havaittiin enää yhdellä sikatilalla. Yhdellä vuohitilalla raportoitiin epäkohta, mutta ankka- ja hanhitiloilla laiminlyöntejä ei esiintynyt lainkaan”, Mikkonen toteaa.

Laiminlyöntejä, jotka vaativat kiireellisiä toimenpiteitä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, paljastui yhdellä nautatilalla.

Valvontaa tehostettu suunnitelmallisesti

Vuoden 2012 eläinsuojelutarkastuksissa todetut eläinlajikohtaiset ongelmat olivat pääosin samoja kuin aiempinakin vuosina. Valvonnalla ja valistuksella on kuitenkin saatu tuloksia aikaan, sillä 2000-luvun alkupuoliskolla eläinten pidossa havaittiin vuosittain laiminlyöntejä yli kolmanneksessa tarkastetuista tiloista.

Valvontaa onkin tehostettu erityisesti viime vuosina. Vuosi 2012 oli kolmas, jolloin tarkastuksista vastasivat valvontoihin erikoistuneet aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit kunnaneläinlääkäreiden sijasta. Lisäksi valvonnan riskiperusteisuutta on suunnitelmallisesti kehitetty viime vuosien aikana.

Satunnaisotantaa ja riskiperusteisuutta

Maatilojen suunnitelmalliset, otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset aloitettiin Suomessa vuonna 1998. Niissä käydään läpi koko kansallisen eläinsuojelusäädännön noudattaminen. Suomessa noin neljännes valvottavista tiloista valitaan tarkastuksen kohteeksi satunnaisotannalla ja loput valitaan riskiperusteisesti tietyin eläinlajikohtaisesti määritetyin painotuksin.

Ensimmäisiä tarkastuskohteita olivat vasikka- ja sikatilat. Tarkastuksia on laajennettu vuosittain koskemaan yhä uusia tuotantoeläinlajeja ja vuonna 2012 tarkastusten piirissä oli jo yhdeksän eri eläinlajia tai -ryhmää, joista uusimpana tarkastuskohteena broilerit.

Euroopan unioni velvoittaa jäsenvaltiot tarkastamaan vuosittain edustavan määrän maansa tuotantoeläintiloja. Vuonna 2012 määrättiin tarkastettavaksi noin 1,5 prosenttia kaikista Suomen nautatiloista, 3 prosenttia sikatiloista, 7 prosenttia munintakanaloista, 7 prosenttia ankka- ja hanhitiloista, 2 prosenttia lammas- ja vuohitiloista, 7 prosenttia turkistiloista sekä yli 30 prosenttia broileritiloista. Broileritiloja tarkastettiin muita eläinryhmiä enemmän, koska EU:n vaatimuksesta kaikki broileritilat tulee tarkastaa vuoden 2013 loppuun mennessä.


Lisää aiheesta:
Evira.fi > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito > Eläinsuojelun valvonta > Otantaan perustuvat tarkastukset > Lisätietoa tarkastusten tuloksista eläinlajeittain

Suomen eläinsuojelulainsäädäntö (maa- ja metsätalousministeriö)

Lisätietoja:
jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p. 040 830 8404
yksikönjohtaja Jaana Mikkola, p. 040 831 8425

Aihealueet: