Turkistarhoilla edelleen runsaasti epäkohtia vuonna 2011 - sikatilojen tilanne parantunut

31.5.2012

<b> <br /> </b>

Vuonna 2011 yhteensä 545 tuotantoeläintilalla tehtiin suunnitelmallinen otantaan perustuva eläinsuojelutarkastus. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä raportoitiin noin 28 prosentilla tarkastetuista tiloista, kuten edellisenäkin vuonna. Tarkastustuloksissa oli kuitenkin selkeitä eläinlajikohtaisia eroja. Havaitut laiminlyönnit olivat pääsääntöisesti samoja kuin edellisenä vuonna. 

Turkistarhoilla havaittujen epäkohtien määrä pysyi korkealla tasolla (53 prosenttia) vuonna 2011, vaikka epäkohtien määrä laski hieman vuodesta 2010 (61 prosenttia). Tilanne on parantunut edellisvuoteen verrattuna sioilla ja munintakanoilla. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 25 prosentilla tarkastetuista sikatiloista ja 19 prosentilla kanaloista. Tarkastetuista 362 nautatilasta laiminlyöntejä havaittiin 27 prosentilla, mikä on puolestaan hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuohitiloilla tulokset paranivat edelliseen vuoteen verrattuna, sillä niillä ei havaittu laiminlyöntejä lainkaan, mutta lammastiloja, joilla laiminlyöntejä todettiin, oli edellistä vuotta selvästi enemmän (25 prosenttia).

Laiminlyöntejä, jotka vaativat kiireellisiä toimenpiteitä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, paljastui kahdella nautatilalla ja yhdellä turkistarhalla.

Vuoden 2011 eläinsuojelutarkastuksissa todetut eläinlajikohtaiset ongelmat olivat pääosin samoja kuin aiempinakin vuosina. Näistä tarkemmat tiedot on eritelty Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran internetsivuilla.

Valvonnalla ja valistuksella on saatu tuloksia aikaan, sillä 2000-luvun alkupuoliskolla eläinten pidossa havaittiin vuosittain laiminlyöntejä yli 30 prosentilla tarkastetuista tiloista. Valvontaa onkin tehostettu erityisesti viime vuosina. Kyseessä oli nyt toinen vuosi, jolloin tarkastuksista vastasivat valvontoihin erikoistuneet aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit kunnaneläinlääkäreiden sijasta. Lisäksi valvonnan riskiperusteisuutta on kehitetty voimakkaasti viime vuosien aikana.

Tarkastukset perustuvat satunnaiseen valintaan riskien perusteella
Euroopan unioni velvoittaa jäsenvaltiot tarkastamaan vuosittain edustavan määrän maansa tuotantoeläintiloja. Vuonna 2011 määrättiin tarkastettavaksi noin 1,5 prosenttia kaikista maamme nautatiloista, 3 prosenttia sikatiloista, 7 prosenttia munintakanaloista, 7 prosenttia ankka- ja hanhitiloista, 2 prosenttia lammas- ja vuohitiloista sekä 6 prosenttia turkistarhoista.

Maatilojen suunnitelmalliset otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset aloitettiin Suomessa vuonna 1998. Näissä tarkastuksissa käydään läpi säädösten noudattaminen koko kansallisen eläinsuojelulainsäädännön osalta. Suomessa noin neljännes valvottavista tiloista valitaan tarkastuksen kohteeksi satunnaisotannalla ja loput valitaan riskiperusteisesti tietyin eläinlajikohtaisesti määritetyin painotuksin. Ensimmäisiä tarkastuskohteita olivat vasikka- ja sikatilat. Tarkastuksia on laajennettu vuosittain koskemaan yhä uusia tuotantoeläinlajeja ja vuonna 2009 tarkastusten piirissä oli jo kahdeksan eri eläinlajia. Vuoden 2012 aikana eläinsuojelutarkastukset on aloitettu myös broileritiloilla.

Lue lisää:
Eläinsuojelun valvonta (Evira)
Lisätietoa tarkastusten tuloksista eläinlajeittain (Evira) 
Suomen eläinsuojelulainsäädäntö (MMM)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Taina Mikkonen p. 040 830 8404
Jaostopäällikkö Jaana Mikkola p. 040 831 8425Aihealueet: