Vesiviljelyalan yritysten terveyslupa osana eläintautivastustusta

29.12.2009

<p>Kalojen, rapujen tai simpukoiden myyminen tai luovuttaminen ruokakalaksi, jatkokasvatukseen tai istutuksiin ei ole sallittua viljelylaitoksilta tai luonnonravintolammikoilta ilman terveyslupaa. Terveyslupajärjestelmällä kootaan vesiviljelyelinkeinosta tietoa, edistetään vesiviljelyeläinten sairauksien ennaltaehkäisyä sekä niiden torjuntaa ja hävittämistä.</p>

Tavoitteena on myös säilyttää maan tai alueen vastustettavista eläintaudeista vapaa asema sekä mahdollisen taudinpurkauksen ilmetessä lisätä valmiutta nopeaan taudintorjuntaan.

Terveysluvalla lisätään myös toimijoiden tietoisuutta, valmiuksia ja omaa vastuuta eläintautien leviämisen ehkäisemisestä. Luvalla halutaan varmistaa, että laitokset eivät toiminnallaan aiheuta tautien leviämisen vaaraa muille laitoksille tai luonnonvaraisille eläimille.
Vesiviljelyeläinten (kalat, ravut tai simpukat sekä näiden hedelmöitetyt sukusolut) kasvattajat ovat hakeneet toiminnalleen terveysluvan Eviralta. Lupa vaaditaan myös VHS-rajoitusalueelta (Ahvenanmaa, Uusikaupunki, Pyhäranta, Rauma) peräisin olevaa kalaa perkaavilta laitoksilta. Ahvenanmaalla lupa haetaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta.

Lupa on myönnetty 1.2.2009 lähtien 296 hakijalle. Luvan saaneista yrityksistä ja niiden laitoksista on julkaistu lista Eviran internetsivuilla:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/elaintaudit/tarttuvien_elaintautien_vastustaminen/vesiviljelyelainten_terveyslupa/

Muiden EU-maiden terveysluvan saaneet yritykset:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/preventive_measures_en.htm

Terveyslupa perustuu EY-lainsäädäntöön ja se vaaditaan vesiviljelyalan toimijoilta kaikissa EU-maissa (direktiivi 2006/88/EY). Suomessa lupatarve perustuu 1.8.2008 voimaan tulleeseen lainsäädäntöön: (eläintautilain muutos 408/2008 ja maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta 470/2008).

Lisätietoja
ylitarkastaja Tuula Lundén, Evira, p. 020 77 24331
tuula.lunden at-merkki.gifevira.fi

Direktiivi 2006/88/EY
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0014:0056:FI:PDF 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0014:0056:SV:PDF (ruotsiksi)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0014:0056:en:PDF 
(englanniksi)

Eläintautilain muutos 408/2008
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080408 
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2008/20080408 (ruotsiksi)

MMM asetus 470/2008
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080470 
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2008/20080470 (ruotsiksi)

 

Aihealueet: