Vuoden 2009 EU-eläinsuojelutarkastuksissa valvottiin kahdeksan eri tuotantoeläinlajin pito-olosuhteita

3.6.2010

<p>Vuonna 2009 tehtiin 561 tuotantoeläintilalla EU-eläinsuojelutarkastus, joissa tarkastettiin yhteensä yli 360 000 eläinyksilön pito-olosuhteet. Erityisen vakavia laiminlyöntejä, joissa ryhdyttiin kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, paljastui kahdella tilalla. Kaiken kaikkiaan eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä raportoitiin noin 19 prosentilla tiloista. Tämä on hieman vähemmän kuin vuonna 2008, jolloin 22 prosenttia tiloista ei täyttänyt kaikilta osin eläinten hyvinvointivaatimuksia.</p>

Ensimmäistä kertaa EU-eläinsuojelutarkastusten yhteydessä valvotuilla lampailla ja vuohilla laiminlyöntejä havaittiin noin joka kolmannessa tarkastuksessa, mikä on selvästi enemmän kuin muilla eläinlajeilla. Kahdella nautatilalla paljastui vasikoiden pito-olosuhteissa karkeita laiminlyöntejä, joiden johdosta tiloilla ryhdyttiin kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kaiken kaikkiaan vasikkatiloilla tapahtui kuitenkin käänne parempaan, sillä laiminlyöntien osuus pieneni peräti yhdeksällä prosenttiyksiköllä vuodesta 2008.

Vuonna 2009 tarkastettavaksi määrättiin 752 tilaa, mikä on noin 1,5 prosenttia kaikista vasikkatiloista, 3 prosenttia sikatiloista, 7 prosenttia munintakanaloista, noin 7 prosenttia ankka- ja hanhitiloista, 2 prosenttia lammas- ja vuohitiloista sekä 5 prosenttia turkistarhoista. Tarkastuksen kohteeksi osui tällä kertaa poikkeuksellisen paljon (12 prosenttia) tiloja, joilla ei tarkastushetkellä ollut eläimiä, mikä vähensi toteutuneiden tarkastusten määrää edellisiin vuosiin verrattuna.

EU:n jäsenvaltiot valvovat tuotantoeläinten suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain edustavan määrän tuotantoeläintiloista. Osa tiloista valitaan tarkastuksen kohteeksi satunnaisotannalla ja osa tiettyihin eläinlajikohtaisesti määriteltyihin riskitekijöihin perustuen. Vuonna 2009 tarkastuksia tekivät kunnaneläinlääkärit lääninhallitusten määräyksestä. Vuodesta 2010 lähtien EU-eläinsuojelutarkastuksista vastaavat aluehallintovirastoihin tänä keväänä palkatut 15 uutta läänineläinlääkäriä.

Tarkastuksissa valvotaan yksityiskohtaisesti, onko tilalla noudatettu voimassa olevaa eläinsuojelulainsäädäntöä. Mikäli tarkastuksissa havaitaan laiminlyöntejä, annetaan tuottajalle määräys korjata laiminlyönti määräajassa, jonka jälkeen tilalle tehdään uusintatarkastus. Laiminlyönnit voivat liittyä esimerkiksi puutteelliseen kirjanpitoon, vähäiseen virikemateriaaliin, pitopaikan rakenteellisiin puutteisiin tai tilaan nähden liian suuriin eläinmääriin. Tarpeen vaatiessa ryhdytään kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, esimerkiksi järjestetään eläimille ruokaa ja juomaa sekä hoitaja paikan päälle tai järjestetään hoitoa muualla. Mikäli eläinten hoito ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, ne voidaan lopettaa tai toimittaa teurastettavaksi.

EU-eläinsuojelutarkastukset aloitettiin vuonna 1998 vasikka- ja sikatilojen valvonnoilla. Vuodesta 2000 lähtien on vuosittain valvottu myös turkistarhoja ja yli 350 kanan munintakanaloita. Vuosina 2008 - 2009 valvonnat laajennettiin koskemaan myös ankka- ja hanhitiloja sekä lammas- ja vuohitiloja. Tänä vuonna valvotaan vasikoiden lisäksi myös aikuiset naudat, ja vuonna 2011 mukaan tulevat broilerit. Tulevina vuosina EU-eläinsuojelutarkastuksia tehdään myös muille tuotantoeläinlajeille.

Lisätietoa tarkastusten tuloksista eläinlajeittain (Evira)

Suomen eläinsuojelulainsäädäntö (maa- ja metsätalousministeriö)

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p. 040 8308404
Ylitarkastaja Sanna Varjus p. 040 4893355

Aihealueet: