Vuoden 2011 maatilojen eläinsuojelutarkastukset käynnistyvät

14.4.2011

<p>Noin 700:lle otannalla valitulle tuotantoeläintilalle tehdään tänäkin vuonna eläinsuojelutarkastus. Vastaavia tarkastuksia tehdään kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Eläinsuojelutarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta.</p>

Tuotantoeläinten suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista valvotaan vuosittain sekä täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin tarkastuksissa että niin sanotuissa EU-eläinsuojelutarkastuksissa.

Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien viljelijätukien ehtona. Täydentävien ehtojen valvontojen yhteydessä tarkastetaan tietyt etukäteen määritellyt lainsäädännön vaatimukset. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin lisäksi täydentävien ehtojen tarkastuksissa valvotaan myös useita muita alkutuotannon osa-alueita.

EU-eläinsuojelutarkastus on käytäntöön vakiintunut nimitys tarkastuksille, joita Euroopan unioni velvoittaa jäsenvaltionsa järjestämään maansa tuotantoeläintiloille. Näissä tarkastuksissa käydään läpi säädösten noudattaminen koko kansallisen eläinsuojelulainsäädännön osalta.

Suomessa tehdään täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvontoja tänä vuonna noin 250 tuotantoeläintilalla. Kaikilla maatiloilla, joilla tehdään täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonta, tehdään samalla myös EU-eläinsuojelutarkastus. Tämän lisäksi noin 450 tuotantoeläintilalla tehdään pelkkä EU-eläinsuojelutarkastus.

Tarkastettavat tuotantoeläintilat valitaan otannalla

Tarkastusten kohteeksi valitaan vuosittain tietty osuus tuotantoeläintiloista. Noin neljännes tiloista valitaan tarkastuksen kohteeksi satunnaisotannalla ja loput tiettyihin eläinlajikohtaisesti määriteltyihin riskitekijöihin perustuen. Aiempien vuosien otantaan perustuvissa tai muissa eläinsuojelutarkastuksissa havaitut laiminlyönnit lisäävät todennäköisyyttä päätyä tarkastuksen kohteeksi myös tulevina vuosina.

Maatiloille tehdään valvontakäyntejä myös muiden viranomaisten, kuten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, tai valtuutettujen tarkastajien toimesta. Käynneillä valvotaan esimerkiksi rehulainsäädännön, luomutuotannon tai eläinten hyvinvoinnin tuen vaatimuksien täyttymistä. EU-eläinsuojelutarkastuksia voidaan tehdä myös näiden muiden maatiloille tehtävien valvontakäyntien yhteydessä. Tavoitteena on, että erillisiä valvontakäyntejä kohdistuu samalle tilalle mahdollisimman vähän.

Tarkastukset tehdään ilman ennakkoilmoitusta

Tarkastuksista vastaavat aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit. Tarkastukset tehdään pääsääntöisesti yhteisölainsäädännön edellyttämällä tavalla ilman ennakkoilmoitusta. Tarkastusten yhteydessä valvotaan yksityiskohtaisesti, onko tilalla noudatettu voimassa olevaa eläinsuojelulainsäädäntöä.

Mikäli tarkastuksissa havaitaan laiminlyöntejä, eläinten omistaja määrätään korjaamaan eläinten olosuhteet annetussa määräajassa. Kiireellisissä tapauksissa viranomaiset voivat myös järjestää eläimille ulkopuolista hoitoa paikan päälle tai muualle. Tietyt tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvät laiminlyönnit voivat johtaa seuraamuksiin myös tilojen saamissa maataloustuissa.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira seuraa valvontojen toteutumista ja kokoaa vuosittain yhteenvedon koko maan eläinsuojelutarkastusten tuloksista. Valvontojen tuloksista raportoidaan myös Euroopan komissiolle.

Uusia tuotantoeläinlajeja säännöllisen valvonnan piiriin vuosittain

Maatilojen EU-eläinsuojelutarkastukset aloitettiin Suomessa vuonna 1998 vasikka- ja sikatilojen tarkastuksilla. Tarkastuksia on laajennettu vuosittain koskemaan yhä uusia tuotantoeläinlajeja, ja viime vuonna tarkastusten piirissä oli jo kahdeksan eri eläinlajia.

Vuoden 2011 tarkastukset nauta- ja sikatiloille, munintakanaloihin, turkistarhoille, ankka- ja hanhi- sekä lammas- ja vuohitiloille ovat jo käynnistyneet. Myöhemmin tänä vuonna EU-eläinsuojelutarkastukset aloitetaan myös broileritiloilla. Tulevina vuosina tarkastuksia pyritään laajentamaan kattamaan kaikki tuotantoeläimet.

Otantaan perustuvien valvontojen lisäksi maatiloille, kuten muihinkin eläinten pitopaikkoihin, voidaan tehdä eläinsuojelutarkastus myös jos epäillään, että eläimiä pidetään eläinsuojelulainsäädännön vastaisesti.

Eläinsuojelun valvonta (Evira)
Suomen eläinsuojelulainsäädäntö (maa- ja metsätalousministeriö)

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p. 040 8308404
Ylitarkastaja Sanna Varjus p. 040 4893355

Aihealueet: