sivutuotteiden tuonti EU:n ulkopuolelta

Muita kuin elintarvikkeiksi tarkoitettuja eläinperäisiä tuotteita eli sivutuotteita ovat muun muassa eläinten nahat ja vuodat, metsästysmuistot, villat ja höyhenet ja sulat sekä tietyt lannoitteet ja eläinten rehut.

EU:n ulkopuolelta eli ns. kolmansista maista Euroopan unionin alueelle tuotavien eläinperäisten tuotteiden on täytettävä eläinlääkintölainsäädännössä kyseisille tuotteille (sivutuotteille) asetettavat tuontivaatimukset. Tuontivaatimuksia on asetettu myös tietyille muille tavaroille kuin eläinperäisille tuotteille, kuten heinälle ja oljille, jotka voivat aiheuttaa eläintautien leviämisen vaaraa.

Tuotaessa sivutuotteita Norjasta, Sveitsistä, Grönlannista ja Liechtensteinista, tuonti tapahtuu sisämarkkinakaupan ehdoilla. 

EU:lla ja Uudella-Seelannilla on sopimus, jota sovelletaan sivutuotteiden tuontiin Uudesta-Seelannista (neuvoston päätös 97/132/EY ja tuonnissa käytetään kyseiseen sopimukseen perustuvia tuontitodistusmalleja (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1901).
Lisäksi EU:lla on eläintuotteiden kauppaa koskeva sopimus mm. Kanadan kanssa (neuvoston päätös 1999/201/EY).  

Tuotaessa sivutuotteita seuraavat asiat tulee muistaa ottaa jokaisen erän kohdalla huomioon linkeistä löytyvien erityisten tuontiehtojen lisäksi:

  1. Terveystodistus
  2. Sallitut tuontimaat
  3. TSE-vakuus (yleensä sisältyy terveystodistusmalliin)
  4. Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
  5. Traces-ohjelman käyttö
  6. Komission suojapäätökset

Tuontivaatimukset sekä vaadittavat terveystodistusmallit löytyvät komission asetuksesta 142/2011

Niille tavaroille, joille eläinlääkintölainsäädännössä on asetettu tuontivaatimuksia, on tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus unionin ulkorajalla sijaitsevalla hyväksytyllä eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla silloin, kun ne tuodaan unionin alueelle. Tavaroille  tehtävän eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tarkoitus on pääasiassa varmistaa, että kolmansista maista EU:n alueelle tuotavat tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset, eikä kyseisistä tavaroista aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa. Rajatarkastuksen jälkeen tarkastuksessa hyväksytty tuontierä voidaan toimittaa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta markkinoille koko EU:n alueella.Tarkemmat ohjeet linkissä "eläinlääkinnällinen rajatarkastus".

Tietyissä tapauksissa edellä mainittuja tavaroita on sallittua tuoda kolmansista maista myös ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta (ks. Eläinlääkintölainsäädäntö, liite 3C).

Ohjeet näytteiden tuontiin löytyvät kohdasta "Tutkimusnäytteiden, diagnostisten näytteiden, kaupallisten näytteiden ja näyttelyesineiden tuonti" vasemmalta. Tällöinkin maahantuojan on otettava huomioon eläinlääkintölainsäädännössä kyseisille tavaroille asetettavat tuontivaatimukset, eivätkä tavarat saa olla komission suojapäätösten vastaisia.

Tietyille paljon tuotaville tuotteille on tehty erilliset tuontiohjeet, joiden linkit löytyvät sivun vasemmasta reunasta. Lisäksi kaikessa tuonnissa on noudatettava CITES-määräyksiä.

TSE-vakuus 

TSE-vakuus tulee olla todistettuna terveystodistuksissa, joihin se pääsääntöisesti sisältyy.

Sivutuotteiden tuonnissa noudatettavaa lainsäädäntöä:


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, (jäljempänä sivutuoteasetus) annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta. Asetuksessa ei ole terveystodistusmalleja, mutta art 41 käsittelee tuonnin yleisiä edellytyksiä, ja lisäksi asetuksessa on mm. soveltamisala: artikla 2, sekä määritelmät: artikla 3 ja tuotteiden luokitus: artiklat 7-10. Linkki asetukseen 1069/2010 alla. Asetuksesta tulee valita päiväyksen mukaan viimeisin.

Komission asetus (EU) N:o 142/2011, (jäljempänä sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetus), jonka tarkoituksena on panna täytäntöön asetuksen 1069/2009 sivutuotteiden ja ei-ihmisravinnoksi tarkoitettujen johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä ja asetuksen 1774/2002 kumoamisesta ja neuvoston dir. 97/78/EY toimeenpanemiseksi koskien mm. eräitä näytteitä, joita ei koske eläinlääkinnällinen tarkastus rajoilla. Asetus (linkki alla), joka sisältää mm. kolmasmaatuontiehdot sekä -todistusmallit. Asetuksella myös harmonoidaan sivutuotenäytteiden tuontiehdot.

MMM:n asetus 1122/2011 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista. Asetus muutoksineen löytyy sivulta:   http://www.mmm.fi/fi/index/lainsaadanto/elainlaakintolainsaadanto/sisalto.html kohdasta Eb21.

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015)

MMM:n asetus eläimistä saatavista sivutuotteista (783/2015)

Kanavointivaatimus

Erät, jotka on kuljetettava eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen suoraan määränpäälaitokseen ja laitosta valvovan eläinlääkärin on kuitattava erä saapuneeksi laitokseen. Vasemmalla ohje "Sivutuotteiden ja elintarvikkeiden kanavointi"

Laitosvaatimus

Sivutuotteiden tuonti ei ole sallittua, ellei laitosta löydy TRACES-järjestelmästä. Kukin EUn ulkopuolinen maa toimittaa laitoslistan komissiolle, joka vie sen TRACESiin. Tuojan/huolitsijan tulee itse varmistua siitä, että laitos on TRACES-järjestelmässä ennen tuonnin aloittamista. Evira ei pysty lisäämään laitosta TRACESiin. Ohjeen siitä, miten rajaeläinlääkäri löytää laitoksen TRACES-ohjelmasta, löytää linkistä  Hyväksyttyjen laitosten tarkistaminen TRACES. (Ohje 18099)

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA