Ajankohtaista

4.6.2018 Ilmoitus valtionavustuksen hakemisesta raatokeräilytoimintaan

Valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettu valtioneuvoston asetus 96/2010 valtionavustuksesta nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan keräilyyn ja hävittämiseen on kumottu valtioneuvoston asetuksella 998/2017. Uutta asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran raatokeräilytoimintaan vuonna 2019.

Asetuksen pääasialliset muutokset ovat; valtionavustusta saavia raatokeräilijöitä voi yhtä aikaa olla useita. Asetuksen mukaiset edellytykset täyttävät raatokeräilytoimijat voivat hakea avustusta Eviralta 30.9.2018 mennessä. Avustus käytetään eläimen omistajalle aiheutuvien kustannusten hinnan alennukseen.

Ne eläimen omistajat, joilla on havaittu tiettyjä lainsäädännön rikkeitä, joutuvat maksamaan raatokeräilyn kokonaan itse. Suurimmalle osalle raatokeräilyä käyttäneistä eläimen omistajista asetusmuutos ei aiheuta havaittavaa muutosta. Eläimen omistajan ei tarvitse jatkossakaan hakea itse avustusta vaan avustus tulee suorana hinnan alennuksena raatokeräilytoimijalta.

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin

Lue lisää

Lisätietoja:
Evira: Taina Heimonen-Kauppi, p. 040 489 3351
MMM: Kirsti Huovinen, p. 0295 162182

4.6.2018 Eviran ohje 16010/4 päivitetty väliasteen laitoksen vaatimusten osalta

Muutoksen myötä luokan 3 sivutuotteita saa kuljettaa saman konsernin laitosten välillä ilman, että sivutuotteiden keräyspaikkaa hyväksytään väliasteen laitokseksi. Lue lisää täältä.

18.1.2017 MMM: Hevosenlannan poltto helpottuu

EU-asetuksen muutoksen myötä tuotantoeläinten lannanpoltto sallitaan jatkossa ilman jätteenpolttolupaa. Lue lisää MMM:n tiedotteesta.

20.9.2016 Hevosenlanta lannoitteena

Tietoa hevosenlannan käytöstä ja käsittelystä lannoitevalmisteena löytyy tästä linkistä.

23.2.2016 Pienteurastamon sivutuoteopas uusittu

Uudistettu, pienteurastamoille tarkoitettu opas ohjaa pienteurastamoita hyödyntämään ja hävittämään oikealla tavalla teurastamisessa syntyvät sivutuotteet. Opas myös selkeyttää pienteurastamojen toimintaan liittyvää sivutuotelainsäädäntöä. 

Suomessa toimii noin 50 pienteurastamoa. Sikoja, nautoja ja/tai lampaita teurastavia pienteurastamoja on nelisenkymmentä ja siipikarjan pienteurastamoita kymmenisen kappaletta.

Sivutuotteisiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää Eviraan osoitteella abp@evira.fi. Opasta ovat valmistelleet MMM:n, Eviran ja Luken asiantuntijat.

Opas pienteurastamon sivutuotteiden hyödyntämisestä ja hävittämisestä

27.7.2015 Nautojen TSE-riskimateriaaliin muutoksia 5.8.2015

TSE-asetuksen muutoksen seurauksena riskiainekseksi määriteltyjä nautaeläinten kudoksia on merkityksettömän alhaisen BSE‑riskin jäsenvaltioissa (kuten Suomessa) jatkossa aiempaa vähemmän. Nautaeläinten TSE-riskimateriaalia ovat jatkossa yli 12 kuukauden ikäuisten nautaeläinten kallo lukuunottamatta alaleukaa mutta aivot ja silmät mukaan luettuina sekä selkäydin.  

Muutos tulee voimaan 5.8.2015. Lammas- ja vuohieläinten TSE‑riskiainesta koskevia erityisvaatimuksia ei ole muutettu.

30.6.2015 Sivutuotelaki tulee voimaan 1.7.2015

Sivutuotelaki 517/2015 ja sen nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus 783/2015 eläimistä saatavista sivutuotteista tulevat voimaan 1.7.2015. Laki sisältää EU:n sivutuoteasetuksen ((EY) N:o 1069/2009) kansalliseen toimeenpanoon liittyvät helpotukset, jotka koskevat sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöä ja hävitystä. Vastaavat poikkeukset ovat sisältyneet aiemmin MMM:n asetuksiin 665/2010, 1192/2011 ja 1193/2011. Nämä asetukset kumoutuvat samalla kun sivutuotelaki astuu voimaan.

Lakiin on sisällytetty lannoitevalmistelaista säännökset, jotka koskevat sivutuotteiden käyttöä orgaanisena lannoitteena ja maanparannusaineina. Samalla lannoitevalmistelaista poistuvat viittaukset sivutuoteasetukseen.

Sivutuotelain soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden maahantuonti Euroopan unionin ulkopuolelta, joten se jää eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain piiriin.

Laki ei tuo merkittäviä sisällöllisiä muutoksia aiempaan sivutuotteita koskevaan sääntelyyn eikä aiheuta juurikaan muutoksia nykyisiin rekisteröinti- ja hyväksyntämenettelyihin. Valvontaan liittyvät toimivaltuudet on keskitetty kunnaeläinlääkäreille ja Eviralle. Aluehallintovirastoille jää valvonnan ohjaus- ja koordinointitehtäviä alueillaan. Valtuutetut tarkastajat voivat viranomaisten lisäksi hoitaa valvontatehtäviä.

Laissa säädetään sivutuotelainsäädännön noudattamisen valvontaan liitttyvistä pakkokeinoista. Valvontaviranomaisten antamia määräyksiä ja kieltoja voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Eläintaudin leviämisvaaran aiheuttamisesta annettavista rangaistuksista säädetään rikoslain rangaistussäännöksissä. Vähäisemmästä sivutuotelakirikkomuksesta voi seurata sakkorangaistus.

Kunnaneläinlääkärin tekemät tarkastukset tulevat maksullisiksi vuoden 2016 alusta. Maksuista tullaan säätämään erillisellä asetuksella.

26.2.2015 Kansallinen sivutuotevalvontapäivä tiistaina 28.4.2015

Eviran sivutuotetiimi järjestää kaikille sivutuotteiden parissa työskenteleville valvojille ensimmäisen valtakunnallisen sivutuotevalvontapäivän tiistaina 28.4.2015. Päivän aikana käsitellään sivutuotteita kattavasti monesta eri näkökulmasta. Aiheina mm. sivutuotteiden rehukäyttö, käyttö lannoitevalmisteissa, sisämarkkinakauppa, tuonti ja vienti, sivutuotteet elintarvikehuoneistoissa ja -laitoksissa sekä ajankohtaista sivutuotelainsäädännöstä. Tarkennettua tietoa ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tulee myöhemmin. Päivä järjestetään Viikin Evirassa, ja siihen on mahdollista osallistua myös etänä. Tilaisuus on maksuton.

24.7.2014 Eläimistä saatavien sivutuoteiden valvontatulokset 2013

Eläimistä saatavien sivutuotteiden valvonta 2013, raportti

Eläimistä saatavien sivutuotteiden valvonnassa korostuu jäljitettävyys, uutinen (2.7.2014)

2.7.2014 Siipikarjan lantaa saa polttaa tilatason laitoksissa

Euroopan unionin lannanpolttoa koskeva lainsäädäntö on muuttumassa siten, että siipikarjan lannan käyttö polttoaineena tulee mahdolliseksi suurehkoissa tilatason polttolaitoksissa heinäkuun puolivälistä alkaen. Ohessa linkki maa- ja metsätalousministeriön tiedotteeseen asetusmuutoksesta.

MMM:n tiedote siipikarjan lannan poltosta

MMM:n ja YM:n lisäksi lisätietoja antavat Evirasta Taina Heimonen-Kauppi, p. 040 489 3351 ja Sanna Maksimainen, p. 050 573 1275  / etunimi.sukunimi@evira.fi

11.7.2013 Huonolaatuisten raatojen keräily muuttuu

Honkajoki Oy ryhtyy keräämään myös huonolaatuisia raatoja. Noutotilauksen yhteydessä tuottajan tulee  kertoa, että raato on alkanut pilaantua ja sen nostaminen nosturilla keräilykonttiin ei todennäköisesti onnistu. Pilaantunut raato on pakattava suursäkkiin, jolloin se voidaan nostaa kuormaimella konttiin. Pilaantuneesta raadosta laskutetaan normaali käsittelyhinta kerrottuna kolmella. Turhasta noutokäynnistä laskutetaan tapauskohtaisesti, todelliset rahtikulut.  Muutos astuu voimaan 1.8.2013.  Raadon  nopealla ilmoittamisella Honkajoki Oy:n tilauskeskukseen vältytään lisäkustannuksilta. Lisää tietoa asiasta > Tiedote Honkajoki Oy:n sivuilla

20.6.2013 Sivutuotevalvonnan kehittämissuunnitelma on valmistunut

Sivutuotevalvonnan kehittämissuunnitelma on saatavilla täältä > Sivutuotevalvonnan kehittämissuunnitelma

Muutos märehtijöiden keräilyalueeseen

Entinen Yli-Iin kunnan alue muuttuu osaksi märehtijöiden keräilyaluetta Yli-Iin yhdistyttyä Oulun kaupunkiin 1.1.2013. MMM:n asetuksen 1192/2011 muutos tulee voimaan 7. helmikuuta 2013.

3.5.2013 Sivutuotteiden pienten määrien hävittämistä koskeva poikkeus on saanut jatkoaikaa vuoden 2014 loppuun asti.

Jos laitoksessa tai vähittäismyymälässä syntyy käsittelemättömiä tai käsiteltyjä entisiä elintarvikkeita (luokan 3 sivutuotteita) alle 50 kg viikossa, nämä pienet määrät sivutuotteita voidaan edelleen hävittää poiketen sivutuoteasetuksen vaatimuksista ympäristösäädösten edellyttämällä tavalla. Sivutuoteasetuksen toimeenpanoasetuksen 142/2011/EY artiklassa 36 annettua määräaikaa on jatkettu kahdella vuodella  31.12 2014 saakka.(Toimeenpanoasetuksen muutos 294/2013/EU, 1 artikla ).

Hävitystavat voivat olla hävitys kaatopaikalla sellaisenaan ilman käsittelyä tai käsittely ympäristölainsäädännön mukaan hyväksytyssä biokaasu- tai kompostointilaitoksessa, jonka lopputuote käytetään hyväksytyn kaatopaikan täyte- tai tukiaineena. Pienten sivutuotemäärien keräilyyn, kuljetukseen ja hävittämiseen syrjäisillä alueilla on noudatettava jätelain (646/2011) ja ympäristösuojelulain (86/2000) sekä niiden nojalla annettujen säädösten vaatimuksia. Pienten määrien keräilyyn ja kuljetukseen ei tarvitse soveltaa sivutuoteasetuksen vaatimuksia, esimerkiksi jäteastioita tai muita kuljetusvälineitä ei tarvitse tunnistemerkitä. Laitoksen tai vähittäismyymälän on kuitenkin pidettävä kirjaa sivutuotteiden määristä ja hävityspaikasta.

Pieniä määriä koskevan poikkeuksen käyttöönotosta on säädetty MMM:n asetuksen 1192/2011 8 §:ssa.

11.12.2012 Pienteurastamoiden ja pienleikkaamoiden sivutuoteluokkien 2 ja 3 keräilyalueet laajenevat 1.1.2013 alkaen

Pienteurastamoista ja pienleikkaamoista peräisin olevien sivutuotteiden hävitykseen sovelletaan samoja keräilyalueita kuin kokonaisten raatojen hävitykseen 1.1.2013 alkaen.  Keräilyalueella sivutuotteet on kerättävä ja käsiteltävä sivutuotelainsäädännön mukaisesti. Teurastuksesta syntyviä luokan 2 ja 3  sivutuotteita ei saa hävittää hautaamalla eläinlajikohtaisilla raatokeräilyalueilla.

Teurastamoissa syntyvä luokan 1 TSE-riskiaines on edelleen aina kerättävä ja käsiteltävä luokan 1 käsittelylaitoksessa  tai hävitettävä jätteenä polttamalla tarkoitukseen hyväksytyssä polttolaitoksessa koko Suomessa.

Porojen ja luonnonvaraisen riistan teurastuksesta ja lihan leikkaamisesta saatavien sivutuotteiden hävittämisen osalta koko Suomi on  syrjäistä aluetta, joten niitä saa haudata koko Suomessa.

28.6. Raatokeräilyn hinnat muuttuvat 1.7.2012 alkaen

Raatokeräilyhinnat nousevat 8,7 %. Korotus johtuu pääasiassa Honkajoki Oy:n kasvaneista keräily- ja energiakustannuksista. Valtion tukea eläinten omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilyn ja hävittämisen aiheuttamissa kustannuksissa ei voida nostaa, sillä valtion talousarviossa raatokeräilyyn myönnetty määräraha pysyy ennallaan.

Honkajoki Oy, MTK, SLC ja Evira ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on syksyn 2012 aikana pyrkiä kehittämään raatojen keräilyä ja etsiä keinoja kustannusten alentamiseksi. Heinäkuun alusta voimaan tulevat hinnat ovat voimassa 31.12.2012 asti.

Lisätietoa raatokeräilyn tuottajahinnoista ja hinnoitteluperusteista saa Honkajoki Oy:stä: www.honkajokioy.fi


31.5.2012 Ohje kotiteurastuksen sivutuotteiden hävittämisestä 1.1.2013 alkaen

Eviran tiedote kotiteurastuksen sivutuotteiden hävittämisestä

10.5.2012 Ohjeluonnosta päivitetty

Ohjeluonnos kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käsittelystä ja hävitystavoista on päivitetty ja löytyy täältä:

Kaupan entiset elintarvikkeet

26.1.2012 Muutoksia pienteurastamoiden ja pienleikkaamoiden sivutuotteiden keräilyalueisiin 1.7.2012 alkaen

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä ( MMMa 1192/2011) astui voimaan 1.1.2012 ja se korvaa MMM asetuksen 1374/2004 muutoksineen.

Asetuksessa Suomi on jaettu märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen sekä tiettyjen muiden sivutuotteiden hävityksen osalta kahteen osaan: keräilyalueeseen ja syrjäiseen alueeseen.

Keräilyalueella sivutuotteet on kerättävä ja käsiteltävä sivuotelainsäädännön mukaisesti. Sivutuotteiden hävittäminen hautaamalla tai toimittamalla ne hyväksytyille kaatopaikoille, joilla on lupa ottaa vastaa kyseistä ainesta,  on sallittu vain asetuksessa määritellyillä syrjäisillä alueilla.

Uudessa  asetuksessa   on tullut muutoksia syrjäisiin ja   keräilyalueisiin. Muutosta on myös se, että p ienteurastamoista ja pienleikkaamoista peräisin olevien sivutuotteiden hävitykseen sovelletaan samoja alueita kuin kokonaisten raatojen hävitykseen. Tästä johtuen märehtijöiden teurassivutuotteiden keräilyalue laajenee asetuksen 1192/2011 liitteen 1 mukaiseksi.

Pienteurastamoista ja pienleikkaamoista peräisin olevien sivutuoteasetuksessa tarkoitettujen luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluvien sivutuotteiden keräilyaluetta 1.7.2012 alkaen ovat:

1) naudoista, vuohista ja lampaista saatavien sivutuotteiden osalta asetuksen liitteen 1 mukainen alue.  Uutena kuntana keräilyalueella on Kiiminki.

 2) sioista ja siipikarjasta saatavien sivutuotteiden osalta asetuksen liitteen  2 mukainen alue. Uusina kuntina keräilyalueella ovat Asikkala, Iitti, Lahti, Nastola, Padasjoki ja Sysmä.

Tarkat kuntakohtaiset luettelot löytyvät asetuksen 1192/2011 liitteistä 1 ja 2.

Porojen ja luonnonvaraisen riistan teurastuksesta ja lihan leikkaamisesta saatavien sivutuotteiden hävittämisen osalta koko Suomi on syrjäistä aluetta.

Luokan 1 TSE-riskiaines on edelleen aina kerättävä ja käsiteltävä luokan 1 käsittelylaitoksessa  tai hävitettävä jätteenä polttamalla tarkoitukseen hyväksytyssä polttolaitoksessa koko Suomessa.

 

8.12.2011 Muutoksia raatojen hävitykseen 1.1.2012  alkaen

Vuoden vaihteessa voimaan astuvan kansallisen sivutuoteasetuksen toimeenpanoon liittyvän asetuksen myötä raatojen keräilyalueissa tapahtuu muutoksia. 

Märehtijöiden osalta keräilyalueeseen liitetään Kiimingin kunta, muilta osin keräilyalue pysyy ennallaan.

Sikojen ja siipikarjan osalta keräilyalueeseen liitetään kuusi uutta kuntaa: Asikkala, Iitti, Lahti, Nastola, Padasjoki ja Sysmä. Lisäksi siipikarjan osalta uutta nykytilanteeseen on, että alle 20 linnun pitopaikkojen raatojen hävittämisen osalta koko Suomi on syrjäistä aluetta, eli raadot on luvallista haudata.

Eläintarhaeläinten raatojen hävitykseen sovelletaan samaa syrjäistä aluetta kuin  märehtijöiden osalta. Nykytilanteesta poiketen kyseiset raadot saa  siis haudata  samalla alueella kuin märehtijöidenkin raadot.

Hautaamisten ilmoittaminen ja kirjanpitovaatimus

Ilmoitusvelvollisuus sivutuotteiden hautaamisesta syrjäsillä alueilla  poistuu. Vuodenvaihteen jälkeen toimijan on ilmoitettava hautauksista  ainoastaa tautitapauksissa. Ilmoitus tehdään aluehallintovirastolle.

Toimijan on kuitenkin pidettää kirjaa haudattujen raatojen tai muiden sivutuotteiden määristä, luokista ja lajeista sekä hautaamispäivämääristä ja - paikoista. Kirjanpitovelvoite ei  koske lemmikkieläinten ja hevosten hautaamista.

 

8.12.2011 Sivutuoteasetuksen toimeenpanoon liittyvät kansalliset asetukset vuoden vaihteesta voimaan

Kaksi keskeisintä uuden eläimistä saatavia sivutuotteita koskevan ns. sivutuoteasetuksen toimeenpanoon liittyvää kansallista asetusta on annettu ja ne astuvat vuoden vaihteesta voimaan. Asetuksista ensimmäinen koskee eläimistä saatavien sivutuotteiden hävitykseen liittyviä kansallisia poikkeuksia.

Toinen asetus koskee sivutuotealan viranomaisvalvontaa, lannoitesektoria lukuun ottamatta, sekä sivutuotteiden käyttöä tiettyjen eläinten, kuten turkiseläinten, ruokinnassa.

Lue lisää MMM:n tiedotteesta

13.6.2011 Tiedote lemmikkieläinten ruokia valmistaville laitoksille ja lemmikkieläinruokakaupoille

Tiedote 4080/0405/2011: Teurassivutuotteiden vastaanotto ja käyttö (pdf, 22 kt)

 

18.5.2011 Ohjekirje elintarvikealan laitoksille uudistuvan sivutuotelainsäädännön soveltamisesta

Ohjekirjeen tarkoituksena on muistuttaa  sivutuotelainsäädännön  muutoksista ja valvonnasta elintarvikealan laitoksissa.

Ohjekirje 2494/0950/2011: Sivutuotelainsäädännön vaatimustenmukaisuus ja valvonta elintarvikealan laitoksissa (pdf, 154 kt)

 

4.4.2011 Tiedote sivutuoteasetuksen mukaisista kaupallisista asiakirjoista

Sivutuoteasetuksen 1069/2009/EY mukaisesti sivutuotteita ja johdettuja tuotteita kuljetettaessa on mukana oltava aina asiakirja, josta ilmenee kuormaa koskevat tiedot. Kaupallinen asiakirja laaditaan vähintään kolmena kappaleena.

Tiedote 1309/0405/2011: Sivutuoteasetuksen mukaiset kaupalliset asiakirjat (pdf, 25 kt)

 

22.3.2011 Ohjeluonnosta päivitetty

Ohjeluonnos kaupan entisten elintarvikkeiden käsittelystä ja hävitystavoista. Ohje päivitetty 22.3.2011: kappale 7.1 ”Käsitellyt entiset elintarvikkeet voidaan toimittaa hyväksytylle kaatopaikalle”

Ohjeluonnos kaupan entisten elintarvikkeiden käsittelystä ja hävitystavoista (pdf, 67 kt)

Lisätietoja: ylitarkastaja Tuula Koimäki, p. 020 77 24232, 050 386 8428, tuula.koimaki at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 

11.3.2011 Uusi ohjeluonnos kaupan entisten elintarvikkeiden käsittelystä ja hävitystavoista

Uudistunut sivutuotelainsäädäntö tuo muutoksia kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käsittelyyn. Tämän ohjeen tarkoitus on selventää sivutuotelainsäädännön vaatimuksiavähittäismyymälöissä ja vähittäismyymälöihin toimittavissa tukkuliikkeissä. Ohje on tarkoitettu elintarvikevalvontaviranomaisten ja toimijoiden käyttöön arvioitaessa toiminnan säädöstenmukaisuutta. Tätä ohjetta ei sovelleta sivutuotteiden käsittelyyn eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevissä laitoksissa eikä suurtalouksien tai ravintoloiden ruokajätteen käsittelyyn. Ohjetta tullaan täydentämään ja sen sisältöön voi tulla muutoksia kansallisen lainsäädännön valmistuttua. Sivutuotelainsäädännön täysimääräinen soveltaminen voi alkaa vasta kansallisen lainsäädännön valmistuttua.

Lisätietoja: ylitarkastaja Tuula Koimäki, p. 020 77 24232, 050 386 8428, tuula.koimaki at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 

28.2.2011

Uuden sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta annettu asetus on julkaistu 26.2.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L 54). Asetuksen numero on (EY) N:o 142/2011. Se sisältää varsinaisen asetuksen artiklojen toimeenpanoon liittyviä teknisiä yksityiskohtia. Uuden sivutuotelainsäädännön soveltaminen alkaa 4. päivä maaliskuuta.
Linkki asetukseen:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2011:054:0001:0254:FI:PDF

Nykyiset kansalliset säädökset ovat voimassa uusien kansallisten säädösten valmistumiseen asti. Näin ollen EU:n uuden sivutuotelainsäädännönkin soveltamiseen tullaan siirtymään portaittain. Maa- ja metsätalousministeriön tiedote uudistetun sivutuoteasetuksen soveltamisen alkamisesta löytyy linkistä: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/110218_sivutuoteasetus.html

 

Sivutuotteita koskeva asetus muuttuu 4.3.2011


Nykyistä sivutuoteasetusta( Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä, (EY) N:o 1774/2002) ollaan uudistamassa ja se kumoutuu 4.3.2011, jolloin uutta asetusta ryhdytään soveltamaan.

Uusi asetus on jaettu kahteen erilliseen osaan: varsinaiseen sivutuoteasetukseen, joka sisältää artiklat ja toimeenpanoasetukseen, jossa on nykyisen asetuksen liitteet ja vuosien varrella annetut erilliset toimeenpanoasetukset. Artiklaosa on jo julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä numerolla (EY) N:o 1069/2009, mutta toimeenpanoasetuksen valmistelu komissioissa on vielä kesken.

Ohessa linkki uuteen sivutuoteasetukseen:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:FI:PDF

 

Raatokeräilyn hinnoittelu muuttuu 1.3.2010 alkaen

Valtioneuvoston asetus valtionavun myöntämisestä eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin muuttaa valtion tuen sallittuja enimmäismääriä raatokeräilyn kustannuksista. Asetuksen mukaan nautojen, sikojen ja siipikarjan raatojen osalta valtion avustuksen määrä voi olla korkeintaan puolet hävittämiskustannuksista. Lampaiden ja vuohien osalta valtion avustuksen määrä voi olla enintään 75 prosenttia.

Vaikutus raatokeräilyn hinnoitteluun

Jotta valtion tuen osuudet raatojen keräilyn ja hävittämisen kustannuksista olisivat uuden asetuksen mukaisia, muuttuu raatokeräilyn hinnoittelu seuraavasti:

Naudat

Nautojen kohdalla valtion tuen osuus laskee 53 prosentista enintään 50 prosenttiin.

Nykyiset tuottajahinnat nousevat tämän seurauksena 4,00 € alle 6 kk ikäisten vasikoiden kohdalla ja 6,00 € yli 6 kk:n ikäisten osalta. Lisäeläinten hinta nousee 3,00 €.

Siat ja siipikarja

Sikojen ja siipikarjan osalta tuottajahinnat laskevat valtion tuen osuuden noustessa nykyisestä 40 prosentista 50 prosenttiin. Tuottajan osuus perushintaisesta (150 – 499 kg) noudosta laskee nykyisestä hinnasta 12,00 € ja lisäkilojen hinta ( täysi 100 kg yli 400 kg:n) 1,80 €.

Lampaat ja vuohet

Lampaiden ja vuohien raatokeräily muuttuu tuottajalle maksulliseksi valtion tuen osuuden laskiessa 100 prosentista 75 prosenttiin. Yli 6 kuukauden ikäisen lampaan tai vuohen keräilyn kokonaishinta on 109,50 €, josta tuottajan osuus on 27,50 € ja valtion osuus 82,00 €. Mikäli samalta tilalta haetaan samalla noutokerralla vähintään kaksi yli kuuden kuukauden ikäisen eläimen raatoa, ensimmäinen raato hinnoitellaan 109,50 € mukaan. Toinen ja sitä seuraavat eläinten raadot hinnoitellaan lisäeläiminä 59,00 € mukaan, josta tuottajan osuus on 15,00 € ja valtion 44,00 €. Alle 6 kuukauden ikäiset lampaat ja vuohet kerätään yli 6 kuukauden ikäisen lampaan tai vuohen kanssa kuitenkin veloituksetta.

Mikäli kaikki samalta tilalta samalla noutokerralla haettavat lampaat tai vuohet ovat alle 6 kuukauden ikäisiä, yksi raato hinnoitellaan 109,5 € mukaan ja muut kerätään veloituksetta.

Märehtijöiden raatokeräilyn hinnat (arvonlisäverottomat)

 

Tuottajan osuus €

Valtion tuki €

 Yhteensä €

Vasikat alle 6 kk

59,00

58,00

117,00

Vasikat alle 6kk, lisäeläimet

43,00

42,00

85,00

Naudat yli 6kk

94,00

93,00

187,00

 

Vasikka ilman korvamerkkiä naudan (yli 3 kk) kanssa veloituksetta.

 

Tuottajan osuus €

Valtion tuki €

Yhteensä €

Lammas/vuohi yli 6 kk

27,50

82,00

109,50

Lammas/vuohi, lisäeläimet
( yli 6 kk)

15,00

44,00

59,00

 

Alle 6 kuukauden ikäiset lampaat ja vuohet yli 6 kuukauden ikäisen lampaan tai vuohen kanssa kerätään veloituksetta.

Sikojen ja siipikarjan raatokeräilyn hintataulukko (arvonlisäverottomat)

 

 

Tuottajan osuus €

 

Valtion tuki €

 

Yhteensä €

Perushinta (150 – 499 kg)

63,00

62,00

125,00

Lisäkilot (täysi 100 kg yli 400 kg:n)

12,00

11,00

23,00


Heikko raaka-aineen laatu + 100 %

Uudet hinnat tulevat voimaan 1.3.2010

Lisätietoa
Evira, Taina Heimonen-Kauppi puh. 02077 24213
Honkajoki Oy, Kari Valkosalo, puh: 040 760 6412