Sivutuoteasetuksen mukaisesti rekisteröitävät laitokset ja toimijat

Sivutuotealan laitokset, joissa käsitellään tiettyjä vähäriskisiä sivutuotteita tai johdettuja tuotteita, eivät tarvitse toimiakseen viranomaisen hyväksyntää vaan rekisteröinti sivutuoteasetuksen mukaiseksi toimijaksi riittää. Nämä laitokset ovat pääasiassa teknisiä tuotteita valmistavia laitoksia. Orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita valmistavat laitokset on kuitenkin hyväksyttävä, samoin jos lopputuotteen, esimerkiksi biodieselin valmistaminen tehdään jollain asetuksen (EY) N:o 1069/2009 art 20 mukaisella vaihtoehtoisella menetelmällä.

Rekisteröintivelvoite koskee myös tiettyjä toimijoita, jotka kuljettavat tai välittävät sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita. Myös tiettyihin erityisiin tarkoituksiin sivutuotteita ja johdettuja tuotteita käyttävät toimijat on rekisteröitävä. Tällaisia erityistarkoituksia ovat mm. luonnonvaraisten eläinten, sirkuseläinten, eläintarhaeläinten ja turkiseläinten ruokinta ja sivutuotteiden ja johdettujen tuotteiden tutkimuskäyttö.

Rekisteröityminen

Rekisteröintiä haetaan kirjallisesti toimivaltaiselta viranomaiselta. Hakemuksessa on oltava tiedot käytettävien sivutuotteiden tai johdettujen tuotteiden luokasta ja niiden toimien luonteesta, jossa sivutuotteita tai johdettuja tuotteita käytetään. Viranomainen voi rekisteröidä laitoksen ilman paikanpäällä tapahtuvaa tarkastusta. Toimivaltaisia viranomaisia, jotka voivat sivutuotelain mukaan rekisteröidä sivutuotuotelaitoksia - ja toimijoita ovat kunnaneläinlääkärit ja Evira.

Kunnaneläinlääkärin rekisteröimien laitosten ja toimijoiden osalta rekisteröintiä haetaan  täyttämällä alla olevan linkin  takaa löytyvä K- lomake ja  toimittamalla se tarvittavine  liitteineen kunnaneläinlääkärille. Haaskaruokintapaikkaa perustettaessa täytetään lomake haaskaruoikintapaikan rekisteröinti/muutosilmoitus.

Eviran rekisteröimien laitosten  ja toimijoiden osalta käytössä on useampia  rekisteröintilomakkeita ja -tapoja riippuen toiminnan tyypistä. Suurimmassa osassa rekisteröintiä  haetaan kuitenkin  alla olevan linkin takaa löytyvällä S-lomakkeella tarvittavine liitteineen.  

Ohjeita ja lomakkeita

Rekisteröidyt laitokset ja toimijat saavat virallisen numeron, joka yksilöi toiminnon. Eviran nettisivuilla on listaus sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytystä ja rekisteröidyistä laitoksista ja toimijoista. Mikäli toimija havaitsee puuttuvansa listalta, hänen on otettava välittömästi yhteyttä laitoksen hyväksyvään viranomaiseen.

Valvonta

Toimivaltainen viranomainen valvoo rekisteröityjä toimijoita riskiperusteisesti säännöllisin väliajoin. Viranomainen voi kieltää toiminnan väliaikaisesti tai pysyvästi, mikäli havaitsee tai saa tiedon, että toiminnalle asetetut lainsäädännön vaatimukset eivät täyty ja toiminnasta voi siten aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Rekisteröitävät toimijat ja laitokset

Eviran rehu- ja lannoitevalvontayksikkö rekisteröi:

 •  rehusekoittamot
 •  orgaanisia lannoitteita valmistavat laitokset, jotka eivät vaadi hyväksyntää
 •  sivutuoteasetuksen artiklan 36 mukaisia tuotteita valmistavat laitokset ns. cascade-laitokset
 •  kuljetusliikkeet
 •  kv-ruokajätteen keräyspisteistä vastuussa olevat toimijat
 •  välittäjät, jotka välittävät sivutuotteita
 •  toimijat, jotka käyttävät sivutuotteita tutkimustarkoituksiin
 •  maitoalan laitokset
 •  teurastamon yhteydessä olevat rekisteröitävät laitokset, esim. keräyskeskukset

 

Kunnaneläinlääkäri rekisteröi toimialueellaan (muualla kuin teurastamon yhteydessä sijaitsevat):

 •  keräyskeskukset
 •  tilarehustamot
 •  tekniset laitokset, joita ovat tekniseen käyttöön tarkoitettuja tuotteita valmistavat ja käsittelevät laitokset, myös seerumeita, verituotteita yms. käsittelevät laitokset 
 • teknisten tuotteiden varastointilaitokset, joita ovat tekniseen käyttöön tarkoitettuja johdettuja tuotteita varastoivat laitokset
 • sivutuotteita eläintarhaeläinten, kalansyötiksi kasvatettavien matojen ja toukkien sekä muiden matelijoiden ja petolintujen kuin eläintarhaeläinten ruokintaan käyttävät toimija
 • luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintapaikasta vastuussa olevat toimijat ns. haaskatoimijat. Tiedot viedään haaskaruokintapaikkarekisteriin.

Rekisteröintiä ei vaadita

 • metsästystrofeiden tai muiden eläimistä valmistettujen esineiden valmistus yksityisiin tai ei- kaupallisiin tarkoituksiin
 • tutkimus- ja diagnostisten sivutuotenäytteiden käsittely tai hävitys opetustarkoituksissa
 • kuivan käsittelemättömän villan ja karvan kuljettaminen sivutuoteasetuksen mukaiseen laitokseen käytettäväksi rehuketjun ulkopuolisiin tarkoituksiin.
 • pienten määrien luokkaan 2 ja 3 kuuluvien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttäminen tuotteiden valmistamiseen, jotka toimitetaan suoraan loppukäyttäjälle, paikallisille markkinoille tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin. (esim. saippuan valmistus myyjäisiin tai jäljestysveren käyttö koirien kouluttamisessa)
 • sivutuotteiden syntyminen tiloilla tai muissa toimitiloissa, joissa eläimiä pidetään, kasvatetaan tai hoidetaan (esim. eläinlääkäriasemilla ja maatiloilla syntyneet sivutuotteet)
 • eläinperäisten lannoitteiden käyttö maatiloilla, joissa ei pidetä tuotantoeläimiä
  enintään 50 kg lannoitesäkkejä varastoivat ja myyvät toimijat
 • tilan oman lannan käyttö maatilalla käsittelemättömänä tai käsiteltynä (esim. kompostoituna)
  hyväksytyn tai rekisteröidyn toimijan sivutoimenaan harjoittama kuljetustoiminta (raaka-aineiden nouto omaan laitokseen tai tuotteiden jakelu omasta laitoksesta)  


LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME