Sivutuotteet laitoksissa

Sivutuotteet on luokiteltava liha- ja maitoalan laitoksissa, kalalaitoksissa, munapakkaamoissa sekä munatuotteita valmistavissa laitoksissa ja varastolaitoksissa kolmeen luokkaan niihin liittyvän riskin perusteella. Sivutuotteet on kerättävä ja säilytettävä luokittelun mukaisesti merkittyinä.

Sivutuotteiden käsittely, jalostus ja varastointi on tehtävä ristikontaminaation estävissä olosuhteissa ja tarvittaessa laitoksen tätä varten osoitetussa osassa. Sivutuotteiden säilyttämiseen käytettävä tila voi olla joko erillinen huone tai esimerkiksi suljettava, tiivis astia. Arvioitaessa tilan soveltuvuutta sivutuotteiden säilytykseen, tulee huomioida sivutuotteiden säilytyksen elintarvikkeelle mahdollisesti aiheutuvaan riskiin liittyvät seikat. Laitoksen on huolehdittava, että eri luokkiin kuuluvat sivutuotteet ovat tunnistettavissa ja pidetään toisistaan erillään säilytyksen aikana.

Laitos saa luovuttaa sivutuotteita kuljetettavaksi vain asianmukaisesti rekisteröityneelle kuljettajalle tai kuljetusyritykselle. Lisäksi on varmistettava, että sivutuotteiden vastaanottajalla, kuten rehutehtaalla, on oikeus lähetettävien sivutuotteiden käsittelyyn. Laitoksen on tarvittaessa myös rekisteröidyttävä tai haettava hyväksyntää rehualan toimijaksi.

Tarkempia ohjeita sivutuotteiden käsittelystä elintarvikealan laitoksissa löytyy Eviran ohjeesta 16010. 

TSE-riskiaines

TSE-riskiainesta syntyy nautaeläinten, lampaiden ja vuohien teurastuksen ja niiden lihan leikkaamisen yhteydessä. Riskiaineksen poiston ja hävityksen tarkoituksena on varmistaa, ettei kyseinen materiaali joudu teurastamoilta elintarvike- tai rehuketjuun tai ympäristöön. Näin pystytään estämään mahdolliset vaarat ihmisten ja eläinten terveydelle.

TSE-riskiaines on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V.

TSE-riskiainekseksi luettavat kudokset nautaeläimillä perustuvat eläimen alkuperämaan BSE-riskiin. Riskiluokkia on kolme: merkityksettömän alhainen, hallinnassa oleva, sekä määrittelemätön BSE-riski.

Merkityksettömän BSE-riskin maista, kuten Suomesta peräisin olevilla naudoilla TSE-riskiainesta on yli 12 kuukauden ikäisten nautojen kallo lukuun ottamatta alaleukaa, mutta aivot ja silmät mukaan luettuina sekä selkäydin. Euroopan komissio on toimittanut jäsenmaille ohjeen eri riskiluokkiin kuuluvista maista peräisin olevien nautaeläinten TSE-riskiaineksesta.

Koska nautaeläimen alkuperämaan BSE-riski vaikuttaa TSE-riskiainekseksi luettavien kudosten määrään, riskiainesta erottavien teurastamoiden ja leikkaamoiden tulee tarkistaa nautaeläimen alkuperämaan riskiluokka aina, kun ne teurastavat tai leikkaavat muuta kuin suomalaista alkuperää olevia nautaeläimiä. TSE-tautien hallintaan liittyvistä toimenpiteistä on ohjeistettu Eviran ohjeessa 16011.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA EUROOPAN KOMISSION SIVUILLA (englanniksi)

OHJEKIRJEITÄ