EU:n ulkopuolelta tuotujen rajatarkastuksessa hylättyjen erien hävitys

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

Silloin, kun EU:n ulkopuolelta tuotava erä ei täytä tuontivaatimuksia, on se rajaeläinlääkärin tekemän päätöksen mukaisesti palautettava tai hävitettävä, tai käytettävä rajaeläinlääkärin määräämään tarkoitukseen. MMMa 1370/2004 10 luku sisältää määräykset hylätyille erille.Tavallinen hylkäyssyy on se,että tuontierä saapuu EU:n alueelle ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, jolloin erä palautetaan tai hävitetään.

MMMa 1370/2004 viittaa vielä sivutuoteasetukseen 1774/2002, joka on kuitenkin kumottu, ja sivutuotteista säädetään asetuksilla 1069/2009 ja 142/2011.

Asetuksen 1069/2009 (linkit asetuksiin tämän aiheen pääsivulla - kts. hakemisto vasemmalla) artiklan 9 kohdan i)  mukaisesti luokkaan 2 kuuluvat sellaiset sivutuotteet:
i) jotka on tuotu kolmannesta maasta ja jotka eivät täytä yhteisöön tuontia koskevia yhteisön eläinlääkintälainsäädännön vaatimuksia, paitsi jos yhteisön lainsäädäntö sallii niiden tuonnin tai käyttöönoton tietyin rajoituksin tai niiden palauttamisen kyseiseen kolmanteen maahan.

Em. asetuksen 13 artiklassa säädetään Luokkaan 2 kuuluvan aineksen hävittämisestä ja käytöstä. EU:n ulkopuolelta tuotavia eriä ei kuitenkaan saa ollenkaan toimittaa käytettäväksi, vaan vain hävitettäväksi, jolloin art 13 vaihtoehdoista voidaan soveltaa kohtia a) ja c) seuraavasti:

Artiklan 13 mukaisesti luokan 2 sivutuotteet on:

a) hävitettävä jätteenä polttamalla ( Ekokem Suomessa tai ympäristöministeriön alainen siihen soveltuva jätteenpolttolaitos)

c) toimitettava hyväksytylle kaatopaikalle sen jälkeen, kun se on käsitelty painesteriloimalla ja syntyvä aines on merkitty pysyvästi (Suomessa Honkajoki, prosessin jälkeen kaatopaikalle)

MMMa 1370/2004 10 luku

Tuontierän hylkääminen ja hylkäämisestä johtuvat toimenpiteet

Ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta yhteisön alueelle saapuneen tuontierän hylkääminen

68 §

Rajaeläinlääkärin on määrättävä tuontierä, joka tuodaan yhteisön alueelle ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta asetettavaksi eristykseen tullin valvonnassa. Rajaeläinlääkärin on tehtävä tuontierälle liitteen 2 A ja 2 B mukainen asiakirjatarkastus ja tunnistus sekä tarvittaessa myös liitteen 2 C mukainen fyysinen tarkastus. Rajaeläinlääkärin pyynnöstä on tulliviranomaisen tehtävä tuontierän tunnistus. Rajaeläinlääkäri päättää ihmisten ja eläinten terveyteen vaikuttavat seikat huomioonottaen, hävitetäänkö tuontierä vai toimitetaanko se kolmanteen maahan.

Kolmanteen maahan toimitettava tuontierä on toimitettava pois yhteisön alueelta lähimmän rajatarkastusaseman kautta samalla kuljetusvälineellä 60 vuorokauden sisällä tuontierän eristykseen asettamisesta. Rajaeläinlääkärin on mitätöitävä alkuperämaahan palautettavan tuontierän mukana olevat tuontiasiakirjat.

Hävitettäväksi määrätty tuontierä on toimitettava hävitettäväksi rajaeläinlääkärin määräysten mukaisesti 60 vuorokauden sisällä eristykseen asettamisesta. Tuontierän hävitettäväksi toimittamisen osalta on noudatettava 71 §:n 3 ja 4 momenttien määräyksiä.

(Ohje 18093)