Tutkimusnäytteiden, diagnostisten näytteiden, kaupallisten näytteiden ja näyttelyesineiden tuonti

1. Erille haettava tuontilupa Evirasta

Tutkimusnäytteiden, diagnostisten näytteiden, ja näyttelyesineiden tuonti Suomeen tai kauttakuljetus Suomen kautta on sallittua ainoastaan Eviran myöntämällä tuontiluvalla. Tuontiluvassa asetetaan tuontia koskevat välttämättömät tuontiehdot. Luvanhakulomakkeen ja –ohjeen sekä asiaan liittyvää lainsäädäntöä löydät oikeasta sarakkeesta. Alla olevat ohjeet koskevat tuonnin lisäksi kauttakuljetusta Suomen kautta.

1.1. Tutkimusnäytteiden ja diagnostisten näytteiden ja vailla kaupallista arvoa olevien alkutuotteiden tuonti tai kauttakuljetus

Tutkimusnäytteet ja diagnostiset näytteet ovat eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu tutkimukseen osana diagnostisia toimia tai määritykseen tieteen ja tekniikan kehityksen edistämiseksi osana opetus- tai tutkimustoimintaa (142/2011/EU Annex I No 38).

Neuvoston direktiivin 92/118 § 2(1)(b) mukaiset alkutuotteet ovat kaupallisia näytteitä, jotka ovat vailla kauppa-arvoa. Alkutuote on tilan tai laitoksen omistajan tai vastuuhenkilön nimissä otettu näyte, joka edustaa tiettyä tilan tai laitoksen eläinperäisen tuotteen tuotantoa tai joka on malli sellaisesta eläinperäisestä tuotteesta, jota on tarkoitus valmistaa. Tuotteessa on myöhempää tutkimusta varten oltava merkintä tuotteen laadusta, koostumuksesta ja eläinlajista, josta se on saatu. Nämä tuotteet saa tuoda tuontiluvalla samoin ehdoin kuin tutkimusnäytteet ja diagnostiset näytteet.

Tuontiehdot:

 • Tuonti vaatii Eviran myöntämän tuontiluvan, jossa asetetaan välttämättömät tuontiehdot
 • Tuonti on sallittu kaikista maista
 • Erällä on oltava kaupallinen asiakirja
 • Tuonti tulee tapahtua suoraan unionin saapumispaikasta määränpäälaitokseen
 • Erälle ei suoriteta eläinlääkinnällistä rajatarkastusta

Tutkimusnäytteiden ja diagnostisten näytteiden tuonti vaatii Eviran tuontiluvan. Tuonti on sallittua kaikista EU:n ulkopuolisista maista. Tutkimusnäytteille ja diagnostisille näytteille ei tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, mutta lähetys on lähetettävä unionin saapumispaikasta suoraan hyväksytylle käyttäjälle. Määränpäälaitoksen tulee ilmoittaa tuontierän saapumisesta sekä valvovalle kunnaneläinlääkärille että Eviraan. Jos tutkimusnäytteet tai diagnostiset näytteet aiotaan tuoda jonkin muun jäsenvaltion kautta, tulee ne esittää tuontiluvan kera jollakin EU:n hyväksytyistä eläinlääkinnällisistä rajatarkastusasemista.

Toimijoiden, jotka käyttävät sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita tutkimustarkoituksiin, tulee 1.7.2015 voimaan astunut Sivutuotelain 517/2015, 34§ mukaan rekisteröityä Eviran rehu- ja lannoitevalvontayksikössä. Tuontiluvan vaativat tuotteet saa jatkossa tuoda tutkimuksiin ainoastaan toimija, joka on rekisteröitynyt. Rekisteröinnistä tarkemmin sivulla Tutkimuslaitosten rekisteröinti.

Jos kyseessä on luokan 1 sivutuote tai niistä johdettu tuote, käyttöön on sivutuotelain 517/2015 12 § mukaan haettava lupa käyttäjän toimialueen kunnaneläinlääkäriltä. Lupaa ei kuitenkaan tarvita Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan tai Elintarviketurvallisuusviraston käyttöön toimitettaville sivutuotteille ja niistä johdetuille tuotteille. Lupa käyttöön saadaan kunnaneläinlääkäriltä tuontiluvan mukaisen erän seurannan yhteydessä ja sitä ei tarvitse erikseen hakea.

Jollei tutkimusnäytteitä, diagnostisia näytteitä ja näytteistä johdettuja tuotteita säilytetä vertailutarkoituksia varten tai lähetetä takaisin alkuperämaana olevaan kolmanteen maahan, ne on hävitettävä tietyllä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hävittäminen voi tapahtua jätteenä polttamalla; tai painesteriloimalla ja sen jälkeen hävittämällä. Hävittäminen voi myös tapahtua käyttämällä erä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 12–14 artiklan mukaisesti; tai liitteessä VI olevan I luvun 1 jakson 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, kun kyse on i) enintään 2 000 ml:n määristä; ja ii) edellyttäen, että näytteet tai johdetut tuotteet on tuotettu sellaisissa kolmansissa maissa tai kolmansien maiden osissa, joista jäsenvaltiot sallivat kotieläiminä pidettävien nautaeläinten tuoreen lihan tuonnin ja jotka luetellaan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa ja lähetetty näistä kolmansista maista tai kolmansien maiden osista.

1.2. Kaupallisten näytteiden tuonti tai kauttakuljetus

Kaupalliset näytteet ovat eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu tiettyihin tutkimuksiin tai määrityksiin tarkoituksena suorittaa tuotantoprosessi, käsitellä eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, kehittää rehuja, lemmikkieläinten ruokaa tai johdettuja tuotteita taikka testata koneita tai laitteita.

Tuontiehdot:

 • Tuonti tai kauttakuljetus vaatii Eviran myöntämän tuontiluvan, jossa asetetaan välttämättömät tuontiehdot
 • Tuonti on sallittu maista: Asetus 142/2011/EU Liite XIV Ch II Osa 1 Taulukko 2 Rivi 14
 • Lähetyksellä on virkaeläinlääkärin myöntämä terveystodistus, terveystodistusmalli Asetus 142/2011/EU Annex XV Luku 8
 • Eläinlääkinnällinen rajatarkastus vaaditaan
 • Käytön jälkeen erä on palautettava, lähetettävä toiseen maahan tai hävitettävä

Evira voi sallia sivutuotteina tuotavien kaupallisten näytteiden tuonnin ja kauttakuljetuksen tuontiluvalla. Kaupallisten näytteiden tulee olla peräisin tietyistä sallituista maista. Luettelo sallituista maista riippuu siitä, onko tuote tarkoitettu lemmikkieläinten ruuan valmistukseen, lääkkeiden valmistukseen, tuotantoeläinten rehuketjun ulkopuolella käytettäväksi tarkoitettujen muiden tuotteiden kuin lääkkeiden valmistukseen tarkoitetuista eläimistä saatavista sivutuotteista. Luettelo löytyy Asetuksen 142/2011/EU 8 Luvun Liitteestä XV. Erän mukana tulee olla lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä EU-mallinen terveystodistus. Malli löytyy asetuksen 142/2011 liitteen XV 8. luvusta. Erälle suoritetaan eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja se kuljetetaan eläinlääkinnällisen rajatarkastusten jälkeen suoraan toimivaltaisen viranomaisen luvassa ilmoitettuun hyväksyttyyn tai rekisteröityyn laitokseen. Kaupallisten näytteiden on hyväksyttyyn tai rekisteröityyn laitokseen kuljetuksen aikana oltava pakattuina tiiviisiin säiliöihin. Kyseisiä tuotteita saa käyttää ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten tuontilupa on haettu. Jos kaupallisia näytteitä käytetään koneiden testaukseen, testaus on suoritettava asianmukaisin laittein tai laittein, jotka on puhdistettu ja desinfioitu ennen kuin niitä käytetään muihin kuin testaustarkoituksiin.

Jollei kaupallisia näytteitä säilytetä vertailutarkoituksia varten, ne on hävitettävä tai käytettävä sivutuoteasetuksen 1069/2009 12, 13 tai 14 artiklan mukaisesti (riippuen siitä, onko kyseessä luokan 1, 2 vai 3 aines), tai lähetettävä takaisin alkuperämaana olevaan kolmanteen maahan.

1.3. Näyttelyesineiden tuonti tai kauttakuljetus

Näyttelyesineet ovat eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi näyttelyissä tai taiteellisessa toiminnassa (142/2011/EU Annex I No 34).

Tuontiehdot:

 • Tuonti tai kauttakuljetus vaatii Eviran myöntämän tuontiluvan, jossa asetetaan välttämättömät tuontiehdot
 • Tuonti on sallittu maista: Asetus 142/2011/EU Liite XIV Ch II Osa 1 Taulukko 2 Rivi 14
 • Kaupallinen asiakirja vaaditaan
 • Eläinlääkinnällistä rajatarkastus vaaditaan
 • Näyttelyesineet lähetetään eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen suoraan hyväksytylle käyttäjälle
 • Käytön jälkeen näyttelyesineet on palautettava, lähetettävä toiseen maahan tai hävitettävä

Näyttelyesineiden tulee olla peräisin Asetuksen 142/2011/EU liitteen XIV  II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 sarakkeessa olevasta kolmansien maiden luettelosta. Alkuperämaan laitoksen ei tarvitse olla komission hyväksymä tai Traces-järjestelmässä. Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä etukäteen näyttelyesineelle tuontilupa siinä jäsenvaltiossa, jossa näyttelyesinettä on tarkoitus pitää näytteillä tai käyttää. Kukin lähetys on pakattava vuodot estävään pakkaukseen. Näyttelyesineet on lähetettävä eläinlääkinnällisen rajatarkastusten jälkeen suoraan hyväksytylle käyttäjälle.

Näyttelyesineillä on oltava mukanaan kaupallinen asiakirja. Kaupallisen asiakirjan avulla tulee voida tunnistaa, että lähetys vastaa tuontiluvassa esitettyä tarkoitusta ja kuvausta. Asiakirjasta on ilmettävä aineksen kuvaus ja alkuperäinen eläinlaji, aineksen luokka ja määrä, lähetyspaikka, lähettäjän nimi, osoite ja lähetyspaikka, vastaanottajan nimi ja osoite.

Kun näyttelyesineiden esilläpito tai taiteellinen toiminta on päättynyt, näyttelyesineet tulee palauttaa alkuperämaahan tai lähettää toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan, jos määrämaana olevan jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on antanut etukäteen luvan tällaiselle lähetykselle. Vaihtoehtoisesti näyttelyesineet voidaan hävittää asetuksen (EY) N:o 1069/2009 12, 13 ja 14 artiklan mukaisesti.

 (Ohje 18096U)

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA