Ajankohtaista

Luomuinfossa 2-2016 (3.10.2016) tiedotetaan

 1. Muutoksia luomuelintarvikkeiden valmistuksessa  sallittujen lisä- ja apuaineiden listaan
 2. Elintarviketuotannon ehdot -kirjanen on päivitetty
 3. Rasvattomaan luomumaitoon tulee lisätä D-vitamiinia
 4. Tuonnin tarkastussertifikaatti muuttuu sähköiseksi ja  osaksi Komission Traces-järjestelmää
 5. Ylimääräisiä tarkastuksia tehdään; tiedoksi toimijalle
 6. Yhteystiedoissamme muutoksia

 

Luomuviljelijäkirje 1-2016 (12.4.2016) sisältää

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2016

 1. Valmistautuminen luomutarkastukseen
 2. Luomutuotantoehdot internetissä
 3. Tarkastuksen tulos ilmoituksella - erillinen päätös markkinointikielloista
 4. Oman tai tavaratoimittajan luomutodistuksen saa myös internetistä
 5. ELY-keskusten ja Eviran luomuvalvonta-asiantuntijoiden yhteystietoja

 AJANKOHTAISTA LUOMUKASVINVILJELYTUOTANNON VALVONNASTA

 1. Luomulisäysaineistorekisteri ja luvat tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön
 2. Varastokirjanpidon tiedot on osoitettava oikeiksi tositteilla
 3. Varmista, että peruslohkoon lisätty ala täyttää luomuvaatimukset
 4. Luettelot luomutuotantoon soveltuvista tuotantopanoksista internetissä

 AJANKOHTAISTA LUOMUELÄINTUOTANNON VALVONNASTA

 1. Luomutuotannossa sarvien poistaminen ja nupoutus tulivat luvanvaraisiksi
 2. Lintuinfluenssa ja siipikarjan ulkoilu
 3. Eläinten myynti ja osto
 4. Varmista rehun soveltuvuus luomutuotantoon
 5. Tuoteselosteet talteen tarkastusta varten
 6. Lääkekirjanpito
 7. Eläinvalvonnan painopiste 2016 on ostettujen/myytyjen rehujen jäljitettävyys
 8. Luomueläimet voivat hyödyntää ainoastaan luomuvalvontaan kuuluvia alueita

 

Tiedote (25.2.2016) valmistajille markkinoijille ja myyjille: Luomutuotantoon soveltuvat säilörehun valmistuksessa käytettävät lisäaineet

Siirry tiedotteeseen tästä

 

Tiedote 15.1.2016: Luomutuotannossa sarvien poistaminen ja nupoutus luvanvaraiseksi

Luomutuotannossa sarvien ja sarvenaiheiden poistaminen muuttuu luvanvaraiseksi 1.2.2016 lähtien. Luonnonmukaisessa maataloudessa ei saa toteuttaa rutiinitoimenpiteenä sarvien poistamista eikä nupoutusta.

Sarvien tai sarvenaiheiden poistamiseen tarvittava lupa haetaan paikallisesta ELY-keskuksesta lomakkeella 9b, joka on saatavissa Evira.fi-sivustolla. Hakemuksessa toimija ilmoittaa perustelut, miksi sarvien tai sarvenaiheiden poisto on tarpeellista. Myönteinen lupa on tilakohtainen ja voimassa toistaiseksi.

ELY-keskus voi sallia sarvien poiston ja nupoutuksenturvallisuussyistä tai tapauskohtaisesti, jos toimenpiteen tavoitteena on parantaa eläinten terveyttä, hyvinvointia tai hygieniaa.

Luvanvaraisuuteen päädyttiin sen jälkeen, kun Euroopan komissio teki syksyllä 2014 Suomessa luonnonmukaisen valvonnan tarkastuksen.

Linkki lomakkeeseen 9b

 

Luomuinfossa 1-2016 (30.12.2015) tiedotetaan

1. Uusi kansallinen laki luomuvalvonnasta astui voimaan 1.5.2015
2. Luomutuotteiden näytteenotto 2015
3. Vuoden 2016 painopiste tarkastuksilla
4. Alihankintatarkastusten maksut 2016
5. Varastojen ja tukkujen tarkastuksia ei tehdä joka vuosi
6. Tuontilupia ei enää myönnetä
7. Eläinsuojelurikkomuksista kysely vuosittain teurastamoeläinlääkäreille
8. Pakkaamattomien elintarvikkeiden välitön myynti poistuu Eviran luomuvalvonnasta
9. Toimijakohtainen vientisertifikaatti, muistathan pyytää tätä tarkastuksella
10. Voit tilata itsellesi Eviran sivuilta
11. Seuraa meitä twitterissä
12. Eviran luomuelintarvikevalvonnan yhteystiedot

 

Tiedote (6.5.2016): Suojavyöhykkeen voi liittää luomuvalvontaan

Uusi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma eli tukikausi 2014 - 2020 suosii suojavyöhykkeiden perustamista. Maksettavan korvauksen edellytyksenä on, että tuotettu kasvimassa korjataan joko laiduntamalla tai niittämällä.

Suojavyöhykkeiden perustaminen olisi erityisen houkuttelevaa, jos sadolle olisi hyötykäyttöä. Rehua voidaan käyttää eläimille tavanomaisessa tuotannossa, mutta myös luomutilat voivat hyödyntää satoa.

Jotta suojavyöhykkeiden satoa voidaan käyttää luomueläinten rehuna tai laitumina, pitää suojavyöhykkeen olla luomuvalvonnassa. Suojavyöhykkeen tulee olla luomuviljelijän hallinnassa eli sen pitää olla omaa tai vuokrattua.

Maatila voi liittyä luomuvalvontaan, vaikka sillä ei ole luomusitoumusta. Tällöin tila hoitaa suojavyöhykkeitä luomuehtojen mukaisesti ja tilan muita peltoja voidaan edelleen viljellä tavanomaisesti.

Suojavyöhykkeen on kuuluttava luomuvalvontaan, jos siltä korjattua heinää käytetään luomueläinten kuivitukseen. Tavanomainen, esimerkiksi suojavyöhykkeeltä korjattu heinä ei sovellu luomueläinten kuivitukseen, koska eläimet käyttävät sitä rehuna.

Luomuvalvontaan liitytään paikallisen ELY-keskuksen kautta.

Ohjeistusta sekä hakemuslomakkeita luomuvalvontaan saa Eviran internetsivulta: http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta

Uusi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/Sivut/default.aspx

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sampsa Heinonen, p. 050 575 1481 (kasvintuotanto)
ylitarkastaja Merja Manninen, p. 040 849 8325 (eläimet)

 

Luomuinfossa 1-2015 (28.1.2015) tiedotetaan

1.    Muistathan informoida alihankkijaasi

2.    Luomutoiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoitettava Eviraan

3.    Asiakirjaselvityksistä eli luomutodistuksista voi nyt varmistua Eviran internet-sivuilla

4.    Painopiste tuotantotarkastuksilla 2015

5.    Esite vähittäiskaupoille luomutuotteiden esillepanosta

6.    Vientisertifikaatin hakuohje

7.    Eviran luomuelintarvikevalvonnan yhteystiedot

 

Tiedote (9.7.2014):  Kaksi luomueläimiä koskevaa poikkeuslupaa sai jatkoaikaa

Poikkeusluvat koskevat

 • Tavanomaisten siipikarjanuorikoiden tuontia luomutuotantoon sekä
 • Sikojen ja siipikarjan ruokintaa tavanomaisilla valkuaisrehuilla
 • Muutoksella pidennetään poikkeusten voimassaolon kestoa 31.12.2017 asti, mutta niiden edellytyksiä ei muutettu
 • Lainsäädäntöviite: Komission asetus (EY) N:o 889/2008, 42 ja 43 artiklat


Tavanomaisten siipikarjanuorikoiden tuontia koskeva poikkeus sai jatkoajan

Koska luonnonmukaisesti kasvatettuja kananuorikoita ei ole saatavilla, komissio jatkoi poikkeusta, jossa tietyillä edellytyksillä saadaan tavanomaisia, enintään 18 viikon ikäisiä munantuotantoon tarkoitettuja kananuorikoita tuoda 31.12.2017 asti luonnonmukaiseen tuotantoyksikköön. Poikkeusmenettelyn avulla saadaan lisäaikaa luonnonmukaisesti kasvatettujen kananuorikoiden tuotantoon liittyvien sääntöjen laatimiseen.

Tavanomaisten valkuaisrehujen käyttömahdollisuus luomusikojen ja -siipikarjan ruokinnassa jatkuu

Komissio jatkaa luonnonmukaisesti tuotettujen yksimahaisten kotieläinten ruokintapoikkeusta, jossa tavanomaista valkuaisrehua voidaan käyttää enintään 5 % vuosittain. Tavanomaisen valkuaisrehun käyttö edellyttää, että luonnonmukaista valkuaisrehua ei ole luomutilalla saatavilla. Lisäksi luomutilan tulee pitää kirjaa käyttämistään rehuista ja varmistaa, että tavanomaisen valkuaisrehun määrä ei ylitä 5 %:a 12 kk jaksolla. Käytetyn valkuaisrehun määrä lasketaan maatalousperäisten rehujen sisältämästä kuiva-aineesta. Poikkeusta jatketaan vuoden 2017 loppuun asti. Tavanomaisen valkuaisrehun käyttöön poikkeuksen antamissa puitteissa ei luomukotieläintila tarvitse lupaa.

Lisätietoja:
Luomukotieläintuotanto: ylitarkastaja Merja Manninen puh. 040 849 8325
Luomurehut: ylitarkastaja Tiina O’Toole puh. 040 827 9631

LUOMUKERUUN VALVONTA 2014 - muistutus vuosisuunnitelman jättämisestä

Vuosisuunnitelma tilan omissa metsissä tehtävästä luomukeruusta

Jokaisen luomukeruutuotannon valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan on annettava vuosittain vuosisuunnitelma, josta selviävät keräilykasvit ja aiottu keruuaika. Suunnitelma jätetään ELY-keskukseen viimeistään viikkoa ennen aiottua keruun aloittamista, luomuvalvontalomakkeella 13. Jos luomutila toimii myös keruutuotteiden ostajana, ts. ostaa muilta kuin itse valvontajärjestelmään liittämiltään alueilta keruutuotteita, on ostotoiminnasta jätettävä ilmoitus Eviran Raja- ja luomuvalvonnan yksikköön.

Keruualueen selvittäjän vuosisuunnitelma

Keruualueen selvittäjä ilmoittaa vuosisuunnitelmassaan muutokset edellisen vuoden karttatietoihin sekä tiedot ostajista, joille kuluvana vuonna on luovutettu kartat käyttöön. Selvittäjän vuosisuunnitelma on jätettävä vuosittain ELY-keskukseen vähintään kuukautta ennen suunnitellun keruun alkua, luomuvalvontalomakkeella 13. Mikäli maanomistajien sitoumuksissa on tapahtunut muutoksia (irtisanotut sopimukset), on alueen kartat korvattava muuttunutta tilannetta vastaavaksi. ELY-keskukseen toimitetaan vain ne karttasivut, joissa on tapahtunut muutoksia. Mikäli kartoilta on poistettu alueita, joita on käsitelty luomutuotannossa kielletyillä tuotantopanoksilla, on myös käsittelyalueiden kartat toimitettava ELY-keskukseen.

Vuosisuunnitelma keruutuotteiden ostotoiminnasta

Luomukeruutuotteiden ostajien, joilla ei ole rekisteröityä luomukeruualuetta, on toimitettava Eviraan tiedot niistä keruualueista, joilta he vuonna 2014 aikovat ostaa luomutuotteita. Ilmoitus luomu-keruutuotteiden ostoista tehdään lomakkeella vähintään 2 viikkoa ennen aiotun keruun aloittamista. Ilmoituksessa on oltava myös tiedot kasvilajeista ja -tuotteista, arviot ostopisteen sijainnista ja ostoajankohdasta. Ilmoitukseen on liitettävä ELY-keskuksen myöntämä asiakirjaselvitys aiotun keruualueen kuulumisesta valvontajärjestelmään. Luomupoimijoilta edellytetään kirjallista sitoutumista luomupoimintaohjeisiin ennen keruun aloittamista.

Lisätietoja

Lisätietoja luomukeruusta omalta tilalta ja keruualueen selvityksestä saa omasta ELY-keskuksesta.
Kysymyksiä keruutuotteiden ostotoimintaan liittyen voitte lähettää osoitteeseen luomuelintarvike@evira.fi.

  

Luomuinfossa 1-2014 (3.3.2014) tiedotetaan

 1. Elintarviketuotannon ehdot -julkaisu päivitetty
 2. Luomutoiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoitettava Eviraan
 3. Asiakirjaselvitykset Eviran internet-sivuilla
 4. Muun kuin mikro-organismiksi laskettavan tavanomaisen hiivan käyttö vuoden 2014 alusta ei ole sallittua luomuelintarvikkeissa
 5. Painopiste vuoden 2014 tarkastuksilla
 6. Esite vähittäiskaupoille luomutuotteiden esillepanosta
 7. Teurastamoiden hankinnat
 8. Luomutuotteiden 3.maa tuonnin lupamenettelyyn muutos 1.7.2014 alkaen
 9. Eviran luomuelintarvikkeiden valvontaan ja ELY:n alhaisen jalostuksen valvontaan kuuluvia toimijoita kehotetaan varmistamaan, että kuuluvat näistä vain toiseen
 10. Eviran luomuelintarvikevalvonnan yhteystiedot

 

Tiedote (18.12.2014): Ilmoitus luomumaatilojen asiakirjaselvityksistä

Vuosien 2012 ja 2013 aikana ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöön Eviran tietojärjestelmän, joka on hidastanut tarkastuskertomusten käsittelyä. Syntyneen ruuhkan vuoksi kaikki ELYt eivät ole ehtineet läpikäydä kaikkia vuoden 2013 tuotantotarkastuskertomuksia eivätkä ole  lähettäneet  uutta asiakirjaselvitystä näille toimijoille.  Poikkeus koskee n. 400 kpl  maatilaa
.
Pyynnöstä ELY voi antaa väliaikaisen asiakirjaselvityksen, joka perustuu vuoden 2012 aikana tehtyyn tuotantotarkastukseen ja on voimassa 30.6.2014 saakka tai kunnes toimija saa vuoden 2013 tarkastukseen perustuvan asiakirjaselvityksen. Toimijaa, joka tarvitsee voimassa olevan asiakirjaselvityksen, esimerkiksi  ajankohtaista kauppaa varten, pyydetään olemaan yhteydessä paikalliseen ELY- keskukseen.

Vuoden 2012 tarkastukseen perustuvan väliaikaisen asiakirjaselvityksen saaneet toimijat tulevat saamaan vuoden 2013 tuotantotarkastukseen perustuvan uuden asiakirjaselvityksen heti kun ELYt ovat saaneet purettua syntyneen ruuhkan. Vuoden 2014 tuotantotarkastus tullaan näille toimijoille tekemään normaalisti.

 

Tiedote (12.12.2013): Ilmoitus luonnonmukaisen elintarviketuotannon asiakirjaselvityksistä

Vuosien 2012 ja 2013 aikana on Eviran luonnonmukaisten elintarvikkeiden valvontaan liittynyt runsaasti uusia toimijoita. Syntyneen ruuhkan vuoksi Evira ei ole ehtinyt läpikäydä kaikkia vuoden 2013 tuotantotarkastuskertomuksia. Tämän vuoksi Evira myöntää osalle luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valvontarekisteriin kuuluvista toimijoista uuden väliaikaisen asiakirjaselvityksen. Tämä asiakirjaselvitys perustuu vuoden 2012 aikana tehtyyn tuotantotarkastukseen ja on voimassa 30.6.2014 saakka tai kunnes toimija saa vuoden 2013 tarkastukseen perustuvan asiakirjaselvityksen.

Vuoden 2012 tarkastukseen perustuvan väliaikaisen asiakirjaselvityksen saaneet toimijat tulevat saamaan vuoden 2013 tuotantotarkastukseen perustuvan uuden asiakirjaselvityksen heti kun saamme Evirassa purettua syntyneen ruuhkan. Vuoden 2014 tuotantotarkastus tullaan näille toimijoille tekemään normaalisti.

Tiedusteluja aiheesta voi esittää osoitteeseen: Luomuelintarvike@evira.fi

 

Luomuinfossa 1-2013 (30.9.2013) tiedotetaan

 1. tavanomaisen hiivan käyttö vuoden 2014 alusta
 2. luonnonmukainen tuotanto 6: Tuonnin ehdot -julkaisu on päivitetty
 3. luomutuotannon tarkastuksissa todettu puutteita toimintojen kirjauksissa
 4. myös tukkukauppojen ja välittäjien tulee kuulua luomuvalvontaan
 5. painopiste tuotantotarkastuksilla 2013
 6. alihankinnasta, määritelmä päämies /alihankkija, päämiehen vastuusta
 7. henkilömuutoksista luomuvalvonnassa

Luomuinfossa 1-2012  (13.3.2012) tiedotetaan

 • Rahti- ja alihankintatyön valvontaa koskevista muutoksista ( tiedote)
 • Toimipaikkatietojen tarkistamisesta luomuvalvonnan siirtyessä uuteen tietojärjestelmään 
 • Uusien pakkausmerkintöjen käyttöön liittyvän siirtymäajan päättymisestä 30.6.2012 
 • Kiellosta käyttää savuaromia luonnonmukaisessa tuotannossa 
 • Hinnaston muuttumisesta 
 • Henkilömuutoksista luomuvalvonnassa

 

Tiedote (11.1.2012):  Muutoksia luomueläinten ruokintaa koskeviin sääntöihin

Luomueläinten ruokintaa koskeviin sääntöihin on tulossa muutoksia vuoden 2012 aikana. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tiedottaa, että vuonna 2011 voimassa olevia sääntöjä noudatetaan siihen asti, kunnes ehdotus asetukseksi saadaan annettua ja julkaistua. Yksityiskohdissa tullee olemaan pieniä eroja nyt voimassa olevaan säädökseen. Lopullinen säädös vahvistettaneen maaliskuussa 2012. Keskeisimmät uudistukset ovat:

 • märehtijöiden rehuomavaraisuusvaatimus tulee jatkossa olemaan 60% ja sikojen ja siipikarjan 20%
 • Komission asetuksen 889/2008 artiklassa 42 olevaa tiettyjen tavanomaisten siipikarjanuorikoiden tuontia koskevaa poikkeusta jatketaan vuoden 2014 loppuun
 • sikojen ja siipikarjan ruokinnassa voidaan käyttää tavanomaisia valkuaisrehuja 5% vuosina 2012-2014
 • kalajauhon käyttömahdollisuus säilyy ennallaan
  Lisätietoja: Beata Meinander 0400 571 033

 

Tiedote (13.12.2011): Porsaiden kastraatiossa käytettävä asianmukaista kivunlievitystä

Komission asetuksen (EY) 889/2008 artiklassa 95 todetaan, että porsaiden kastraatio ilman anestesiaa ja/tai kivunlievitystä on sallittua 31 päivänä joulukuuta 2011 päättyvän siirtymäkauden ajan.

Vuoden 2012 alusta lähtien minimivaatimus luonnonmukaisessa tuotannossa olevien porsaiden kastraatioon on asianmukainen kivunlievitys. Asianmukaisen kivunlievityksen toteutuksesta tulee keskustella paikallisen eläinlääkärin kanssa.

 

Tiedote (9.12.2011): Tiedoksi luonnonmukaista sika- ja siipikarjatuotantoa harjoittaville toimijoille

Komission toimeenpanoasetuksen (889/2008) 43 artikla mahdollistaa tiettyjen tavanomaisten rehujen käytön (enintään 5%) luonnonmukaisesti kasvatettujen sikojen ja siipikarjan ruokinnassa 31.12.2011 saakka.

Vaikka säädös sellaisenaan on selvä, niin toistaiseksi asian jatkon osalta vallitsee epäselvä tilanne. EU:n komissio on nyt selvästi kirjallisesti ilmaissut aikomuksensa jatkaa tätä poikkeusta tavalla tai toisella, johtuen eläintuottajien hankalasta taloustilanteesta ja ruokintavaihtoehtojen puutteesta. Asian käsittely on viivästynyt komissiosta riippuvista seikoista, eikä säädösehdotusta ole vielä saatavilla. Komissio on myös ilmoittanut, että teknisesti muutos asetukseen 889/2008 voidaan saada valmiiksi vasta alkuvuodesta 2012, ja että se tuolloin saatettaisiin voimaan takautuvasti (siis 1.1.2012 alkaen).

Luomurehuja koskeva komission ehdotus tulee sisältämään mahdollisesti myös muita ruokintaan vaikuttavia seikkoja, edellä mainitun "5% -säännön" lisäksi.

Edellä mainitusta johtuen, kunnes asiaan saadaan lopullinen selkeys, noudatetaan toistaiseksi sikojen ja siipikarjan ruokintavaatimusten osalta voimassa olevaa Eviran ohjetta, jossa on kuvattu kyseinen poikkeusmahdollisuus käyttää tiettyjä tavanomaisia rehuja 5% osuuteen saakka.