Asiakaskyselyn tulokset

Eviran järjestämän luomuvalvonnan asiakaskyselyn perusteella valvontaa pidetään hyödyllisenä suomalaiselle luomutuotannolle. Valvonnan katsottiin takaavan, että tuotteet on tuotettu lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lähes 80 prosenttia vastaajista katsoi, että valvonnasta on paljon tai melko paljon hyötyä luomutuotannolle. Linkit vastauksiin löytyvät oikealta palstalta.

Toimijoille valvonnasta katsottiin olevan hyötyä selvästi vähemmän. Noin puolet vastaajista katsoi valvonnasta olevan paljon tai melko paljon hyötyä toimijoille. Valvontaa kaivattiin käytännönläheisemmäksi ja neuvonnallisemmaksi.

Kokemukset valvonnasta olivat pääsääntöisesti positiivisia tai neutraaleja. Ongelmana nähtiin tulkintojen erilaisuus esimerkiksi alueittain. Myös tarkastajilta toivottiin parempaa ammattitaitoa. Esille nousi myös eri lainsäädännöistä tulevat vaatimukset ja niiden yhteensovittaminen käytännössä.

Tuotantoehtojen ongelmakohtina nähtiin erityisesti lisäysaineistoon liittyvä byrokratia, eläintuotannon tuotantopanokset ja valkuaisrehun saatavuus. Luomutuotannon kirjanpitovaatimuksia pidettiin vaikeina toteuttaa erityisesti toimijoilla, joilla on paljon erilaista toimintaa. Myös alihankinnan ja rahtityön käyttöön toivottiin helpotuksia.

Kehittämisehdotuksina nousi aikaisempien tulosten vaikutus tarkastustiheyteen ja tarkastusten sisältöön. Useissa vastauksissa pidettiin muuttumattomien asioiden läpikäyntiä vuosittain turhauttavana. Tarkastusten parempi kohdentaminen nähtiin myös keinona alentaa valvonnan kustannuksia. Lisäksi toivottiin lisää tiedotusta tuotantoehdoista sekä tuottajille että kuluttajille.

Kyselyssä saatua palautetta ja kehitysehdotuksia käytetään luomuvalvonnan kehittämiseen. Joidenkin ehdotusten toteuttamista on jo suunniteltu. Lisäksi muita ehdotuksia käydään läpi sidosryhmien kanssa toimivan ratkaisun löytämiseksi.

Vaikka kysely onkin sulkeutunut, voi palautetta luomuvalvonnasta edelleen antaa. Palautteen antamiseen voi käyttää Eviran internetsivuilta löytyvää palautelomaketta tai lähettää sähköpostia luomuvalvonnan henkilöstölle. Myös internetsivujen alalaidassa olevaa Anna palautetta tästä sivusta -linkkiä voi käyttää palautteen antamiseen.

Kyselyyn vastasi toukokuun puoliväliin mennessä 172 vastaajaa. Suurin osa vastaajista oli Uudeltamaalta. Noin kolmasosalla vastaajista oli luomutila ja näistä noin puolella oli myös luomueläimiä.