Seuraamukset säännöstenvastaisesta luomutoiminnasta

Jos toimija ei noudata luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksia, voi seuraamuksena olla markkinointikielto tai erottaminen valvontajärjestelmästä. Markkinointikiellon saanut toimija ei voi myydä tuotteitaan luonnonmukaisesti tuotettuina. Tavanomaisena tuotantona tuotteet voi myydä. Markkinointikielto voi koskea tiettyä tuote-erää tai koko tuotantoa. Jälkimmäisessä tapauksessa markkinointikielto annetaan aina määräaikaisena.

Mikäli rikkomus on vakava tai pitkään jatkunut, voidaan toimija erottaa valvontajärjestelmästä enintään kahdeksi vuodeksi. Evira voi lisäksi poistaa valvontajärjestelmästä toimijan, joka on laiminlyönyt säädetyt maksut.

Lievistä rikkomuksista voidaan antaa huomautus. Se on kirjallinen kehotus asian korjaamiseksi. Huomautus voidaan antaa määräaikaisena. Mikäli huomautuksen kohteena olevaa puutetta ei noudateta määräajassa, on seuraamuksena markkinointikielto.

Muutoksenhaku

Kaikki valvontaviranomaisen tekemät päätökset ovat valituskelpoisia. ELY-keskusten tekemiin päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Eviran päätöksiin haetaan muutosta hallinto-oikeudesta. Valitusaikaa on 30 päivää siitä, kun toimija on saanut päätöksen tietoonsa.