Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuusarviointi ja hyväksymisprosessin vaiheet

Hakemuksen jättäminen

Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevat, Suomessa jätettävät lupahakemukset toimitetaan Elintarviketurvallisuusvirastolle (Evira). Koska muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuusarviointi ja hyväksyminen tapahtuu keskitetysti yhteisötasolla, toimittaa Evira lupahakemukset edelleen viipymättä EFSAlle.

Hakemuksen turvallisuusarviointi

EFSA antaa lausunnon hakemuksessa tarkoitetun tuotteen turvallisuudesta. Vaikka EFSA vastaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuusarvioinnista, voi se myös pyytää jäsenvaltion toimivaltaista elintä suorittamaan turvallisuusarvioinnin. Suomessa muuntogeenisen elintarvikkeen turvallisuusarvioinnista vastaa uuselintarvikelautakunta. Rehun turvallisuusarvioinnista vastaa Eviran koordinoima asiantuntijaverkosto. Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun direktiivin 2001/18/EY tarkoittamasta ympäristöriskien arvioinnista vastaa geenitekniikan lautakunta. Jos hakemus koskee siemeninä tai muuna kasvinlisäysaineistona käytettäviä muuntogeenisiä organismeja, niitä sisältäviä tai niistä koostuvia elintarvikkeita tai rehuja, EFSA pyytää jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista tekemään ympäristöriskien arviointi.

Lausunto

EFSA toimittaa lausuntonsa, jossa esitetään myös lausunnon perustelut, komissiolle, jäsenvaltioille ja hakijalle. EFSA julkaisee lausunnon kotisivuillaan, jonka jälkeen yleisön on mahdollista esittää siitä huomautuksia komissiolle 30 päivän ajan.

Päätöksentekomenettely

Euroopan komissio tekee EFSAn lausunnon saatuaan päätösehdotuksen, jota käsitellään komission "elintarvikeketju ja eläinten terveys" -pysyvän komitean "muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehu ja ympäristöriskit" -jaostossa.

Toimivaltaiset tahot, eli maa- ja metsätalousministeriö elintarvikkeiden ja rehujen osalta ja sosiaali- ja terveysministeriön geenitekniikan lautakunta ympäristöasioiden osalta, muodostavat yhteistyössä Suomen kansallisen kannan ennen asian käsittelyä komission pysyvässä komiteassa.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA