Elintarvikkeet

Omavalvonnaksi kutsutaan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta ja kuluttajansuojaa vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta.

Toimijan tulee kuvata nämä tekijät ja niihin liittyvien riskien hallinta kirjallisessa omavalvontasuunnitelmassaan. Toimijan tulee toimia suunnitelman mukaisesti ja pitää kirjaa suunnitelman toteuttamisesta.

Omavalvontasuunnitelmaan tulee tarvittaessa liittää näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma sekä tieto siitä, missä laboratoriossa omavalvonnan näytteet tutkitaan.

EU:n yleinen elintarvikeasetus (EPNAs 178/2002/EY) luo perustan ihmisen terveyden ja kuluttajien etujen korkeatasoiselle suojelulle sekä säätää toimijan vastuusta huolehtia, että elintarvikkeet täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistaa, että nämä vaatimukset täyttyvät. Tämä sama periaate on esitetty kansallisessa elintarvikelaissa (23/2006), jossa termi ”omavalvonta” vastaa em. EY-säädöksen edellyttämää toimijan vastuuta. Yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (EPNAs 852/2004/EY) on annettu yleiset hygieniasäännöt kuluttajansuojan varmistamiseksi elintarvikkeiden turvallisuuden osalta.

Nämä omavalvonnan periaatteet on esitetty kaaviossa ”Omavalvonnan koko kuva”.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA