Mikrobikriteeriasetus

Mikrobikriteeriasetukseen (Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista, muutoksineen) on koottu aiemmin eri EY:n direktiiveihin sisältyneet mikrobiologiset vaatimukset. Lisäksi asetuksessa on muutamia uusia mikrobiologisia vaatimuksia. Asetus sisältää myös teurasruhojen mikrobiologiset vaatimukset sekä vaatimukset kalan ja kalastustuotteiden histamiinipitoisuuksille.

Asetuksessa säädetään toimenpiteistä, joihin toimijan on ryhdyttävä, kun tuotteen tutkimustulokset eivät ole hyväksyttäviä. EU:n lainsäädännön periaatteiden mukaisesti elintarviketurvallisuus varmistetaan pääasiassa ennaltaehkäisevästi soveltamalla hyviä hygieniakäytäntöjä sekä vaara-analyysiin ja kriittisten pisteiden hallintaan perustuvia menettelyjä (HACCP). Elintarvikelaissa 23/2006 säädetään, että elintarvikealan toimijan on laadittava omavalvontasuunnitelma, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa.

Jos mikro-organismia esiintyy elintarvikkeessa vain harvoin, elintarviketurvallisuus varmistetaan tehokkaammin hyvillä hygieniakäytännöillä kuin tuotteita tutkimalla. Esimerkkeinä voidaan mainita salmonella ja kampylobakteeri kypsennetyissä lihatuotteissa. Joidenkin sairauksia aiheuttavien bakteerien, esim. Clostridium botulinum, esiintyminen elintarvikkeissa ei sinänsä ole ongelmallista. Ongelmia aiheutuu, jos bakteerit muodostavat elintarvikkeeseen toksiineja. Tällöinkin riskiä hallitaan tehokkaammin seuraamalla valmistusprosessin lämpötiloja, pakkauskaasuja, suolapitoisuutta ja hapattamista fysikaalis-kemiallisin mittauksin, kuin tutkimalla näytteitä.

Eviran ohje 10501/1 (Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen (EY) No 2073/2005 soveltaminen) on suunnattu elintarvikealan toimijoille. Ohje käsittelee mikrobiologisten vaatimusten käyttöä omavalvonnassa ja antaa ohjeet siitä, mitä mikrobikriteeriasetuksen noudattaminen edellyttää. Edelleen tarkoituksena on ohjeistaa näytteenoton ja tutkimusten suunnittelua riskeihin perustuvaksi sekä ohjata omavalvonnan käytäntöjä yhdenmukaiseksi koko maassa.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME