Mikrobikriteeriasetus

Mikrobikriteeriasetus (Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista, muutoksineen) sisältää mikrobiologiset vaatimukset erilaisille elintarvikeryhmille ja tietyille mikro-organismeille.  Asetus sisältää myös teurasruhojen mikrobiologiset vaatimukset sekä vaatimukset kalan ja kalastustuotteiden histamiinipitoisuuksille.

Asetuksessa säädetään toimenpiteistä, joihin toimijan on ryhdyttävä, kun tuotteen tutkimustulokset eivät ole hyväksyttäviä. EU:n lainsäädännön periaatteiden mukaisesti elintarviketurvallisuus varmistetaan pääasiassa ennaltaehkäisevästi soveltamalla hyviä hygieniakäytäntöjä sekä vaara-analyysiin ja kriittisten pisteiden hallintaan perustuvia menettelyjä (HACCP). Elintarvikelaissa 23/2006 säädetään, että elintarvikealan toimijan on laadittava omavalvontasuunnitelma, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa.

Jos mikro-organismia esiintyy elintarvikkeessa vain harvoin, elintarviketurvallisuus varmistetaan tehokkaammin hyvillä hygieniakäytännöillä kuin tuotteita tutkimalla. Esimerkkeinä voidaan mainita salmonella ja kampylobakteeri kypsennetyissä lihatuotteissa. Joidenkin sairauksia aiheuttavien bakteerien, esim. Clostridium botulinum, esiintyminen elintarvikkeissa ei sinänsä ole ongelmallista. Ongelmia aiheutuu, jos bakteerit muodostavat elintarvikkeeseen toksiineja. Tällöinkin riskiä hallitaan tehokkaammin seuraamalla valmistusprosessin lämpötiloja, pakkauskaasuja, suolapitoisuutta ja hapattamista fysikaalis-kemiallisin mittauksin, kuin tutkimalla näytteitä.

Eviran ohje 10501/2 (Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen (EY) No 2073/2005 soveltaminen) on suunnattu elintarvikealan toimijoille. Ohje käsittelee mikrobiologisten vaatimusten käyttöä omavalvonnassa ja antaa ohjeet siitä, mitä mikrobikriteeriasetuksen noudattaminen edellyttää. 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME