Hyvän käytännön ohjeet

Hyvän käytännön ohjeet ovat yksinkertainen tapa ratkaista ongelmia yrityksissä yksityiskohtaisen HACCP -menettelyn täytäntöönpanon yhteydessä. Etenkin niillä aloilla, joilla yritykset kokevat hankalaksi HACCP- menettelyjen kehittämisen, tällaisten ohjeiden laatimisesta on hyötyä.

Hyvien käytäntöjen ohjeiden käyttö voi auttaa yrityksiä hallitsemaan vaaroja ja osoittamaan vaatimustenmukaisuuden täyttymisen. Ohjeita voidaan käyttää etenkin niillä aloilla, joissa toiminta on yleisesti tunnettujen menettelyjen mukaista. Tällaisten yritysten kohdalla saattaa riittää, että hyvien käytäntöjen ohjeissa kuvataan käytännönläheisellä ja yksinkertaisella tavalla vaarojen hallintamenetelmät yrityksessä ilman että selostetaan yksityiskohtaisesti vaarojen luonnetta ja kriittisten hallintapisteiden muodollista tunnistamista.

Ohjeiden on kuitenkin katettava kaikki merkittävät vaarat yrityksissä, ja niissä on selkeästi määriteltävä vaarojen hallintamenetelmät sekä ongelmatilanteessa toteutettavat korjaavat toimenpiteet. Ohjeissa yleensä yhdistyvät hyvät hygieniakäytännöt ja HACCP -perusteiset osat.

Toimiala laatii hyvän käytännön ohjeet

Rehu- ja elintarvikehygieniaa säätelevät Euroopan yhteisön säädökset edellyttävät, että jäsenmaat rohkaisevat alan toimijoita laatimaan ja levittämään kansallisia hyvän käytännön ohjeita.

Toimialan vastuulla on tehdä aloite hyvän käytännön ohjeiden laatimisesta toimialalleen ja toimialan tulee tiedottaa viranomaista ennen ohjeiden laadintaa. Tuolloin varmistetaan, että ao. viranomaisen näkemykset otetaan huomioon tarpeeksi varhain.

Kun on kyse rehuista, ohjeiden laadinnassa tulee huomioida asetuksen (EY) N:o 183/2005 artiklan 4 ja 5 yleisten ja erityisten hygieniavaatimusten noudattaminen ja artiklan 6 mukainen vaarojen analysointi ja kriittiset hallintapisteet. Vastaavasti elintarvikkeista tulee huomioida asetuksen (EY) N:o 852/2004 artiklan 3 ja 4 yleisten ja erityisten hygieniavaatimusten noudattaminen ja artiklan 5 mukainen vaarojen analysointi ja kriittiset hallintapisteet. Alkutuotannon hyvän käytännön ohjeiden laadinnassa tulee ottaa huomioon asetusten (EY) N:o 852/2004 (elintarvikkeet) liitteen I B ja (EY) N:o 183/2005 (rehut) liitteen I B osissa esitetyt suositukset. Omavalvonnassa huomioidaan lisäksi ao. asetuksen liite III. Kaikissa ohjeissa tulee huomioida asiaa koskevat Codex Alimentariuksen ( http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en ) menettelytapaohjeet. Apuna voidaan käyttää myös hyvän käytännön ohjeiden arviointikriteerejä, jotka löytyvät tältä sivulta alempaa.

Toimialan tulee laatia ohjeet pääosin itse, mutta rehu- ja elintarvikealan viranomaiset voivat osallistua laadintaan resurssiensa puitteissa.

Saman alan ohjeita tekevien ryhmien tulisi tehdä yhteistyötä tai yhteinen ohje. Ohjeet tulee lähettää lausunnolle tahoille, joita ohjeet jollain tavalla koskevat. Lausuntoja voi pyytää toimialan edustajilta ja esim. kuluttajajärjestöiltä.

Hyvän käytännön ohjeiden laatijatyöryhmä voi toimittaa ohjeet suunnitelman ja aikataulun Eviraan kommenteille, mutta Evira ei edellytä tätä. 

Evira arvioi hyvän käytännön ohjeet

Lausuntojen huomioinnin jälkeen ohjeet saatetaan Eviran arvioitavaksi. Ohjeiden mukana tulee toimittaa yhteenveto lausunnoista ja selvitys, miten lausunnot on huomioitu ohjeissa.

Saattaessaan ohjeet arvioitavaksi ohjeiden laatijan tulee ilmoittaa Eviralle

  • hyvän käytännön ohjeiden laatijatahon yhteystiedot ja yhteyshenkilö
  • ohjeiden nimi
  • ohjeiden sovellusala ts. mille toimialoille ohjeet on tarkoitettu
  • työryhmän jäsenet, jotka osallistuvat ohjeiden laadintaan

Ohjeet lähetetään arvioitavaksi osoitteella:
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira,
Mustialankatu 3,
00790 Helsinki
 tai sähköpostilla osoitteella kirjaamo /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
ja lisätään vielä tieto siitä, että kyseessä on hyvän käytännön ohjeet

Eviran tehtävänä varmistaa, että ohjeet ovat Euroopan yhteisön hygieniasäädösten mukaisia ja että ohjeita voidaan soveltaa aloille, joihin ne ovat tarkoitettu. Erityisesti Evira arvioi ohjeiden soveltuvuutta yleisten ja erityisten hygieniavaatimusten noudattamiseen sekä vaarojen analysointiin ja kriittisten hallintapisteiden huomiointiin (pl. alkutuotanto).

Evira pyytää laatijaa tarvittaessa muuttamaan ohjeita, jos ohjeet eivät arvion mukaan täytä kriteerejä. Kun Evira on arvioinut ohjeet ja todennut ne vaatimukset täyttäväksi, Evira toimittaa ne Euroopan komissiolle. Ohjeen laatijalta edellytetään ohjeiden aktiivista levittämistä. Myös Evira tiedottaa vaatimukset täyttävistä ja arvioimistaan ohjeista kotisivuillaan.

Euroopan komissio ylläpitää sekä EU:n että jäsenvaltioiden hyvän käytännön ohjeista listaa osoitteessa http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA