Omavalvontaan liittyviä määritelmiä

Omavalvonta (eli HACCP-periaatteisiin perustuva pysyvä menettely) = elintarvike- tai rehualan toimijan oma järjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike tai rehu, alkutuotanto-paikka, elintarvikehuoneisto tai rehualan laitos sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Omavalvonnassa sovelletaan edellä esitetyistä HACCP-periaatteista vähintään kahta ensimmäistä. Omavalvontaan sisältyy omavalvonnan kuvaus (elintarvikkeiden alkutuotanto) tai kirjallinen omavalvontasuunnitelma sekä edellisten toteuttaminen ja toteuttamisesta laadittu kirjanpito. Rehulainsäädännössä käytetään omavalvonnasta nimitystä laadunvarmistus.

Omavalvontasuunnitelma = elintarvike- tai rehualan toimijan laatima kirjallinen kuvaus asiakirjamalleineen siitä, miten toimija varmistaa, että harjoitettava toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset.

HACCP-järjestelmä = kokonaisuus, joka muodostuu erillisistä HACCP-ohjelmista.

HACCP-ohjelma = HACCP:n periaatteiden mukaan laadittu asiakirja tai asiakirjakokonaisuus, jonka tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden kannalta merkittävien vaarojen hallinta kyseessä olevassa elintarvike- tai rehuketjun osassa.

Tukijärjestelmä = kokonaisuus, joka muodostuu erillisistä ohjelmista (tilojen ja laitteistojen kunnossapito-ohjelma, puhtaanapito-ohjelma, kylmätilojen lämpötilanhallintaohjelma jne.), joilla varmistetaan perusta elintarvikkeiden tai rehujen turvallisuudelle, toiminnan hygieeniselle tasolle ja säädösten ja määräysten noudattamiselle. Tukijärjestelmä on edellytys HACCP-järjestelmän laatimiselle.

Kriittinen hallintapiste (CCP) = vaihe, johon hallinta voidaan kohdistaa ja joka on oleellisen tärkeä elintarvikkeiden tai rehujen turvallisuutta uhkaavan vaaran ehkäisemiseksi, poistamiseksi tai vä-hentämiseksi hyväksyttävälle tasolle