Täydentävien ehtojen vaatimuksiin lievennyksiä

9.10.2017 tuli voimaan valtioneuvoston asetus (670/2017), jossa poistettiin takautuvasti useita täydentävien ehtojen vaatimuksia. Tiettyjen eläinten hyvinvointiin, elintarvikehygieniaan ja eläinten lääkitykseen liittyvien vaatimusten laiminlyöntejä ei enää katsota täydentävien ehtojen laiminlyönneiksi, eikä niistä siten aiheudu seuraamusta viljelijätukiin. Muutokset tulevat takautuvasti voimaan vuoden 2017 alusta.

Lisäksi osaan vaatimuksista tuli lievennyksiä, jotka perustuvat EU:n komission tulkintaan, jonka mukaan täydentävien ehtojen seuraamusarvioinnissa voidaan tiettyjen vaatimusten osalta ottaa lähtökohdaksi EU-säädösten mukainen vähimmäistaso, jos kansalliset vaatimukset ovat tätä korkeampia. Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi ne, joissa vaatimus on kansallisessa lainsäädännössä ilmaistu täsmällisenä lukuna tai lukumääränä ja täytäntöönpantu vasikka-, sika- ja tuotantoeläindirektiivien vaatimuksia tiukemmin. Myös lievennyksiä sovelletaan takautuvasti tämän vuoden alusta alkaen.

Lievennysten lisäksi täydentäviin ehtoihin on tullut yksi uusi vaatimus koskien vasikoiden nupoutusta. Mahdollisista laiminlyönneistä tämän vaatimuksen osalta voi tulla täydentävien ehtojen seuraamus 9.10.2017 jälkeen tehtyjen havaintojen osalta, eli takautuvasti siitä ei tule viljelijälle seuraamusta.

Elintarviketurvallisuusvirasto on julkaissut ajantasaiset valvontaohjeet ja eläinlajikohtaiset eläinten hyvinvoinnin vaatimuslistat nettisivuillaan.

Linkki täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin vaatimuslistoihin https://www.evira.fi/yhteiset/taydentavat-ehdot/elainten-hyvinvoinnin-vaatimuslistat/

Linkki täydentävien ehtojen valvontaohjeisiin https://www.evira.fi/yhteiset/taydentavat-ehdot/valvontaohjeet/