Täydentävien ehtojen valvonta laajenee kaikkiin tuotantoeläimiin

Kotieläintilojen pitää noudattaa täydentävien ehtojen vaatimuksia, jotta viljelijätuet voidaan maksaa tiloille täysimääräisinä.

Vuonna 2016 täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset laajenevat kattamaan kaikki maataloustarkoituksiin pidettävät tuotantoeläimet. Vaatimuksia tulee lisää myös niille tuotantoeläinryhmille, jotka ovat aiemminkin kuuluneet täydentävien ehtojen piiriin. Tilan tuotantosuunta vaikuttaa siihen, mitä vaatimusten laajeneminen tarkoittaa  yksittäisellä tilalla käytännössä.

Täy­den­tä­vien eh­to­jen eläin­ten hy­vin­voin­nin val­von­nat koh­dis­te­taan pää­sään­töi­ses­ti

 • nau­toi­hin,
 • si­koi­hin,
 • lam­pai­siin,
 • vuo­hiin ja
 • yli 350 ka­nan mu­nin­ta­ka­na­loi­hin.


Näiden lisäksi valvotaan muitakin tuo­tan­to­e­läi­miä, jos niitä tilalla pidetään. Esi­mer­kik­si lypsy­kar­ja­tilalla valvotaan ank­ko­jen, han­hien ja fasaanien hyvinvointi. Lisäksi jonkin muun valvonnan yhteydessä havaittu puute tai rikkomus voi johtaa täydentävien ehtojen valvontaan.

Täydentävien ehtojen vaatimukset perustuvat voimassa olevaan eläinsuojelulainsäädäntöön, joten ne eivät sinänsä aiheuta tuotantoeläinten pidolle uusia vaatimuksia.Täydentävien ehtojen valvonta kuitenkin kohdistetaan tiettyihin etukäteen määriteltyihin EU-lainsäädäntöön perustuviin vaatimuksiin.

Täydentävien ehtojen vaatimuksiin kannattaa perehtyä, koska puutteista voi seurata viljelijätukien leikkauksia.

Valvontaan uusia eläinlajeja sekä uusia asioita

Vuonna 2016 täydentävien ehtojen valvonta laajenee eläinryhmiin, joita ei ole aiemmin valvottu, kuten broilereihin. Lisäksi  esimerkiksi viiriäiset, porot ja tarhatut riistaeläimet, kuten fasaanit ja villisiat, valvotaan silloin, kun tilalle tehdään muutenkin valvontakäynti esimerkiksi nautojen tai lampaiden vuoksi.

Myös täydentävien ehtojen valvontaan aiemminkin kuuluneille kotieläintiloille tulee lisää yksittäisiä valvontavaatimuksia. Eniten uusia valvottavia asioita tulee ns. muille tuotantoeläimille, kuten hevosille, kalkkunoille, strutseille, peuroille ja biisoneille.

Esimerkiksi  jatkossa lampailla ja vuohilla on  aiemmin valvottujen asioiden lisäksi vaatimuksia, jotka koskevat

 • rakennusten ja laitteiden materiaaleja
 • ulkotarhan vaatimuksia
 • automaattisten ruokinta- ja juottolaitteistojen käyttöä ja tarkastamista
 • kilien ruokintaa koskevia vaatimuksia
 • lampaiden ja vuohien tarkastamista ja
 • kuolleista eläimistä pidettävää kirjanpitoa.

Seura- ja harrastuseläimet valvonnan ulkopuolelle

Täydentävien ehtojen valvonnan ulkopuolelle voidaan jättää seura- ja harrastuseläimet, joita ei käytetä maataloustoimintaan, vaan esimerkiksi urheilutarkoitukseen tai lemmikkeinä. Täydentävät ehdot eivät koske myöskään ns. kotitarvekäyttöä, kuten muutamaa oman perheen tarpeisiin pidettävää kanaa. Alkuperäisrotujen kasvattamissopimuksen piirissä olevat  eläimet kuuluvat kuitenkin täydentävien ehtojen valvontaan.

Vaikka vaatimuksia tulee lisää esimerkiksi hevostiloille, ei valvonta kuitenkaan koske urheilukäytössä olevia hevosia tai yksittäisiä harrastehevosia. Myös yhden-kahden hevosen varsottamiset katsotaan harrastustoiminnaksi. Täydentävien ehtojen valvonta ei myöskään koske hevosia, joiden hevospassissa on merkintä, että ne ovat pysyvästi elintarvikeketjuun kelpaamattomia.

Kotieläinpihojen eläimet eivät pääsääntöisesti kuulu täydentävien ehtojen piiriin.

Tutustu etukäteen eläinlajikohtaisiin tarkistuslistoihin ja valvontapöytäkirjoihin

Jos maatilalla noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia, ei valvonnassa tule esiin ongelmia.

Valvontakäyntiin voi valmistautua perehtymällä Eviran sivuilla julkaistuihin eläinlajikohtaisiin


Kannattaa myös tutustua eläinlajikohtaisiin


Näissä eläinsuojeluvalvonnoissa käydään läpi eläinsuojelulain noudattaminen kokonaisuudessaan eli hieman laajemmin kuin täydentävien ehtojen valvonnoissa.

Vaatimukset pohjautuvat eläinten suojeluun

Valvonta laajenee vuonna 2016, koska Euroopan komissio vaatii Suomea valvomaan tukiehtoja nykyistä kattavammin.

Täydentävien ehtojen valvonnan kohteena on vuosittain yksi prosentti tukea saavista kotieläintiloista. Kotieläintiloista valitaan valvonnan kohteiksi kolme neljännestä riskiperusteisesti ja loput satunnaisesti.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa