Eläinlääkejäämät - täydentävät ehdot

Eläinlääkejäämiä koskevien säädösten noudattaminen

Eläinlääkejäämiä koskevien säädösten noudattaminen on osa elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvää täydentävien ehtojen valvontaa.

Viljelijän on toimittava siten, ettei hänen tuottamassaan elintarvikkeessa esiinny eläinlääkejäämiä yli raja-arvojen. Lääkitty eläin on tarvittaessa merkittävä selvästi ja pysyvästi sekä lääkitykselle tarvittavaa varoaikaa on noudatettava. Viljelijän on myös pidettävä kirjaa eläinten lääkityksistä.

Mitä valvotaan

Eläinlääkejäämien täydentävillä ehdoilla valvotaan, etteivät eläimistä saatavat elintarvikkeet sisällä eläinten lääkintään sallittujen aineiden jäämiä yli lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen ja ettei elintarvikkeiden tuotannossa käytetä tuotantoeläimille kiellettyjä aineita säädösten vastaisesti. Sallitun eläinlääkkeen esiintyminen eläimistä saatavissa elintarvikkeissa on aina elintarviketurvallisuusriski, joka voi aiheuttaa laajan ja vakavankin ongelman. Eläinlääkejäämien suurimmat sallitut pitoisuudet (ns. MRL-arvot) on koottu komission asetukseen farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta (EU/ 37/2010). Jos MRL-arvo ylittyy, eläintä tai eläimestä saatavaa elintarviketta ei saa toimittaa kulutukseen.

Miten valvotaan

Tuotantoeläimille sallittuja lääkeaineita sekä kiellettyjä aineita valvotaan maa- ja metsätalousministeriön eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevan vierasaineasetuksen (1/EEO/2007) perusteella osana kansallista eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevaa vierasainevalvontaohjelmaa.
Myös jos eläimestä saatavasta elintarvikkeesta on todettu muussa viranomaisen tekemässä tutkimuksessa tai laitoksen omavalvontaan kuuluvassa tutkimuksessa eläinlääkkeiden jäämiä, kunnan valvontaviranomaisen, teurastamon tarkastuseläinlääkärin tai aluehallintoviranomaisen on selvitettävä eläinlääkejäämien esiintymisen syitä valvomassaan laitoksessa tai valvomallaan tuotantotilalla. Eläinlääkejäämiä koskevat määräystenvastaisuudet laajenevat täydentävien ehtojen valvonnan piiriin.

Valvontakäynti

Kunnan elintarvikevavalvontaviranomainen, teurastamon tarkastuseläinlääkäri tai aluehallintoviranomainen ottaa näytteet ennalta ilmoittamatta eläimistä saatavista elintarvikkeista (lihasta, maidosta, kananmunista tai hunajasta) joko suoraan tilalla tai esimerkiksi teurastuksen yhteydessä vierasaineohjelman mukaisesti.

Valvonnan tulos

Jos näyte on määräystenvastainen eli siitä osoitetaan sallittujen eläinlääkkeiden jäämiä raja-arvoja ylittäviä määriä tai viitteitä kiellettyjen aineiden käytöstä, tapauksen viralliset selvittelyt aloitetaan ja tuotantotilalle tehdään tarkastus vierasainesäädösten mukaisesti. Valvonta laajenee täydentävien ehtojen valvonnaksi ja säädösten vastainen toiminta arvioidaan täydentävien ehtojen valvontojen mukaisena laiminlyöntinä.

Laiminlyönnin arvioiminen

Täydentävien ehtojen valvontakohteen ”eläinlääkejäämät” arviointiin vaikuttaa tutkimustuloksen lisäksi määräyksenvastaisuuden johdosta tehty virallinen selvitys. Selvitysten perusteella arvioidaan myös laiminlyönnin tahallisuus osana täydentävien ehtojen valvontaa.

Täydentävien ehtojen valvontakohde:

  • eläinlääkejäämät
  • kielletyt aineet

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA