Kasvinsuojeluainejäämäasetus

Euroopan kasvinsuojeluainejäämäasetus astui enimmäismäärien osalta voimaan 1.9.2008

Euroopan yhteisöjen jäämäasetus (EY) N:o 396/2005 harmonisoi ja yhdenmukaistaa eurooppalaista lainsäädäntöä kasvinsuojeluainejäämien osalta. Aikaisemmin kasvinsuojeluainejäämien enimmäismäärät (MRL) ja valvonta perustuivat neljään erilliseen perusdirektiiviin, niiden muutoksiin ja täydennyksiin sekä kansallisiin säädöksiin. Nykyinen jäämäasetus edesauttaa ylläpitämään kuluttajien terveydensuojelun korkeaa tasoa ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Samalla se luo johdonmukaisen menettelyn kasvinsuojeluainejäämien enimmäismäärien vahvistamiselle Euroopan yhteismarkkina-alueella.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No: 396/2005 astui osittain voimaan jo syyskuussa 2005. Jäämävalvonnan kannalta olennainen osa, enimmäismäärien (MRL, maximum residue level) yhdenmukaistaminen elintarvikkeiden luokittelemista koskevalla liitteellä I (komission asetus 178/2006) ja liitteillä II-IV (komission asetus 149/2008 ja sen korjaus 30.7.3008) on vaatinut laajan EU-tasoisen arvioinnin. Liitteet, jotka määrittävät harmonisoidut enimmäismäärät kasvikunnan tuotteille, eläinperäisille tuotteille sekä rehuille, astuivat voimaan syyskuun 1. päivänä 2008.

Asetuksen liite II kerää yhdeksi kokonaisuudeksi kaikki direktiiveihin 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY sisältyneet enimmäismäärät, joita on noin kolmenkymmenen vuoden ajalta. Liitteet III A ja B sisältävät tilapäiset enimmäismäärät mm. uusille elintarvikeryhmille ja sellaisille tehoaineille, joille oli aiemmin asetettu kansallisia enimmäismääriä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut näiden tehoaineiden MRL:t, mutta riskinarviointeja tarkennetaan vielä tulevaisuudessa. Arviointityön edistyessä nämä tehoaineet hyväksytään liitteeseen II. Liite IV sisältää sellaisia tehoaineita, joiden katsotaan olevan niin turvallisia, ettei niille tarvitse asettaa enimmäismääriä. Tällainen yhdiste on mm. bentsoehappo, jota löytyy myös luontaisesti eri kasveista, kuten puolukasta.

Liitteiden astuessa voimaan Euroopassa on yhtenäiset enimmäismäärävaatimukset kaikille kasvisuojeluaineiden jäämille. Enimmäismäärät on asetettu yksittäiselle elintarvikkeelle tai elintarvikeryhmälle. Kaikille niille tuote-tehoaine -yhdistelmille, joille ei ole pystytty määrittämään turvallista MRL:ää, käytetään enimmäismääränä oletusarvoa 0,01 mg/kg.

Lainsäädännön yksinkertaistamisen ja yhdenmukaistamisen lisäksi asetus selventää eri viranomaisten vastuualueita ja roolia enimmäismäärien asettamisessa. EFSA vastaa kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnista yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, ja Euroopan komissio EFSAn lausuntoon perustuen MRL-arvojen asettamisesta.

Kasvinsuojeluainevalmisteet hyväksytään edelleen kansallisesti. Hyväksyntä edellyttää kuitenkin, että kaikille käytetyille tehoaineille löytyy EU:ssa hyväksytty MRL. Mikäli kyseisen tehoaineen jäämälle ei ole asetettu hyväksyttävää enimmäismäärää, tulee se ensin arvioida EU:ssa ja vasta sen jälkeen valmiste voidaan hyväksyä kansallisesti. Tämä tulee hidastamaan uusien valmisteiden hyväksyntää. Tehoaineen arviointi ja MRL:n asettaminen kestävät noin vuoden.

Asetuksen voimaantulo muuttaa myös EU:n koordinoiman jäämävalvontaohjelman sisältöä ja siihen osallistumista. Jäämävalvontaohjelma sisältää jatkossa myös eläinperäisiä tuotteita, joita siihen ei aiemmin sisältynyt. Ohjelman avulla valvotaan enimmäismäärien noudattamista. Lisäksi sen avulla kerätään tietoja EFSAn tekemää riskinarviointia varten, jossa arvioidaan eurooppalaisten altistumista kasvinsuojeluainejäämille.

Jo nyt tiedetään, että asetuksen käytännön soveltamiseen tarvitaan yhteisön tasolla ohjeita, jotta kaikki jäsenvaltiot tulkitsisivat uusia säädöksiä samalla tavalla. Lisäksi asetusta on tarpeen kehittää jatkossakin.

Kasvinsuojeluaineilla tarkoitetaan aineita, joita käytetään mm. kasvintuotannossa kasvitautien, rikkakasvien, tuhoeläinten torjuntaan, kasvun säätelyyn ja siementen peittaukseen.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA