Täydentävät ehdot - Kasvinsuojeluainejäämät

Täydentävien ehtojen valvontaa toteutetaan osana kasvinsuojeluaineiden vuosittaista jäämävalvontaohjelmaa. Elintarvikkeiden sisältämät määräystenvastaiset kasvinsuojeluainejäämät tulevat valvonnan piiriin laajentamisen kautta.

Mitä valvotaan

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tilalla on käytetty kasvinsuojeluaineita asianmukaisesti ja että kasviperäiset elintarvikkeet ovat määräystenmukaisia.

Sekä elintarvikkeiksi että rehuksi tarkoitetuille kasveille saa käyttää ainoastaan sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka on hyväksytty käyttötarkoitukseensa Suomessa. Hyväksytyt kasvinsuojeluaineet ja niiden käyttökohteet löytyvät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylläpitämästä  kasvinsuojeluainerekisteristä sekä kasvinsuojeluaineluettelosta päivitystiedostoineen.

Sallitut enimmäismäärät löytyvät mm. Euroopan komission internetsivuilla olevasta tietokannasta, jossa haun voi tehdä myös suomenkielellä.

Kun kasvinsuojeluaineita käytetään asianmukaisesti ja varoaikoja noudatetaan ennen tuotteiden markkinoille saattamista, eivät käytöstä aiheutuneet jäämät ylitä sallittuja enimmäismääriä.

Miten valvotaan

Kasvinsuojeluainejäämien esiintymistä elintarvikkeissa ja niiden määräystenmukaisuutta valvotaan toteuttamalla jokavuotista kansallista kasvinsuojeluainejäämien valvontaohjelmaa. Kunnalliset elintarvikeviranomaiset ottavat näytteet Eviran ohjeiden mukaisesti sadonkorjuun jälkeen tai varastointivaiheen aikana.

Näytteitä otetaan myös sellaisilta tiloilta, joilla on kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvässä täydentäviin ehtojen tarkastuksessa havaittu laiminlyöntejä.

Näytteenotto on säädetty lisäksi yksityiskohtaisesti komission direktiivillä 2002/63/EY.

Laiminlyöntien arvioiminen

Täydentävien ehtojen indikaattorin ”kasvinsuojeluaineiden jäämät” arviointi perustuu laboratorion toimittamaan tutkimusselosteeseen, Eviran tekemään kuluttajariskinarviointiin ja ELY -keskuksen tekemään kasvinsuojeluaineiden käytön tarkastukseen.

Jos kasvinsuojeluainejäämäpitoisuus elintarvikkeessa ylittää sallitun enimmäismäärän (MRL), laiminlyöntiä pidetään tavanomaisena. Kuluttajariski arvioidaan käyttämällä kansainvälisesti hyväksyttyä mallia, jossa eri kuluttajaryhmien altistumista verrataan akuutin toksisuuden viitearvoon (ARfD). Mikäli tuotteesta löydetty jäämäpitoisuuden taso osoittautuu Eviran riskinarvioinnissa kuluttajalle vaaralliseksi, voidaan laiminlyöntiä pitää tavanomaista vakavampana. Arvioinnissa otetaan huomioon myös ELY-keskuksen antama lausunto viljelijän tekemän laiminlyönnin vakavuudesta, jonka suuruudesta riippuen seuraamusprosenttia voidaan korottaa tai pienentää.