Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämien valvonta

Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämien valvonta on osa tavanomaista elintarvikevalvontaa, joka perustuu toimijan omavalvontaan ja sen tarkastuksiin. Toimija, esimerkiksi maahantuoja tai valmistaja, vastaa tuotteidensa määräystenmukaisuudesta ja turvallisuudesta, myös kasvinsuojeluainejäämien osalta. Toimijan tulee tunnistaa ja hallita kasvinsuojeluainejäämiin liittyvät vaarat ja hänen on pystyttävä osoittamaan riskinhallinta esimerkiksi hankintasopimuksilla tai tuotespesifikaatioilla. Tämän lisäksi toimijan tulisi varmentaa riskinhallinta esimerkiksi analyysitodistuksilla tai auditointidokumenteilla. Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat Eviran ohjeiden mukaan omavalvonnan toteutumista OIVA-järjestelmän mukaisesti.

Lisäksi vuosittain toteutetaan kasvinsuojeluainejäämien valvontaohjelmaa EU-lainsäädännön vaatimuksesta. Sen tavoitteena on valvoa, ettei elintarvikkeissa esiinny kiellettyjä kasvinsuojeluainejäämiä ja etteivät elintarvikkeet sisällä sallittujen aineiden jäämiä yli lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen.

Kasvinsuojeluainejäämien valvontaohjelma

Evira koordinoi vuosittaisen kansallisen valvontaohjelman valmistelua. Valvontaohjelman valmisteluun osallistuvat lisäksi Tulli ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Evira koordinoi suunnittelua keräämällä kaikkien viranomaisten suunnitelmat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka raportoidaan vuosittain Euroopan komissiolle.

Vuosittain tutkitaan kasvinsuojeluainejäämiä noin 2000 tuotteesta, joista noin 300 on Suomessa tuotettuja. Näytteenotosta vastaavat kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset, Tullilaboratorion ja Valviran näytteenottajat. Valvontaohjelmaan kuuluvat näytteet tutkitaan Tullilaboratoriossa ja Eviran laboratoriossa.

Valvontaa painotetaan ruokavalion kannalta keskeisiin tuotteisiin sekä tuotteisiin, joissa on aiemmin todettu määräystenvastaisuuksia. Kaikissa tapauksissa, joissa enimmäismäärä ylittyy, tehdään riskinarviointi eli arvioidaan, aiheutuuko ylityksestä vaaraa kuluttajan terveydelle. Tuotteiden jakelu pysäytetään aina välittömästi ja tarvittaessa tuotteet vedetään pois myynnistä.

Määräystenvastaisia tuontieriä koskevista toimenpiteistä vastaa tulliviranomainen ja alkoholituotteita koskevista toimenpiteistä Valvira. Kotimaisten määräystenvastaisten erien toimenpiteistä vastaa kunnan elintarvikevalvontaviranomainen. Jos kotimaisista tuotteista todetaan kasvinsuojeluaineita, joiden käyttö ei ole Suomessa sallittua, kyseessä saattaa olla kasvinsuojeluainelain (1259/2006) rikkomus, jolloin kasvinsuojeluaineen käytön säädöstenmukaisuutta selvitetään tilalla yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ja alueellisten ELY-keskusten kanssa.

Evira vastaa valtakunnallisten valvontatietojen raportoinnista vuosittain Euroopan komissiolle. Vuosittaisiin valvontatuloksiin pääsee vasemmanpuoleisesta palstasta.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

 
LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

  • Komission vuosittain annettavat täytäntöönpanoasetukset unionin yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi. 3-vuotiset täytäntöönpanoasetukset säätävät torjunta-ainejäämien valvonnasta, monitorointiohjelman pakollisista tutkittavista elintarvikkeista ja torjunta-aineista.
  • Komission direktiivi 2002/63/EY yhteisön näytteenottomenettelyistä kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden torjunta-ainejäämien virallisessa tarkastuksessa ja direktiivin 79/700/ETY kumoamisesta (muutoksineen). Direktiivi on pantu täytäntöön kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella 475/2004 näytteenottomenettelyistä hedelmien, vihannesten sekä viljojen, munien ja munavalmisteiden torjunta-ainejäämien virallisessa valvonnassa.