Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämien valvonta

Kasvinsuojeluainejäämien valvontaohjelmaa toteutetaan vuosittain EU-lainsäädännön vaatimuksesta. Sen tavoitteena on valvoa, ettei elintarvikkeissa esiinny kiellettyjä kasvinsuojeluainejäämiä ja etteivät elintarvikkeet sisällä sallittujen aineiden jäämiä yli lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen.

Valvonta käytännössä

Evira koordinoi vuosittaisen kansallisen valvontaohjelman valmistelua. Valvontaohjelman valmisteluun osallistuvat lisäksi Tulli, Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Evira koordinoi suunnittelua keräämällä kaikkien viranomaisten suunnitelmat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka raportoidaan vuosittain Euroopan komissiolle.

Vuosittain tutkitaan kasvinsuojeluainejäämiä noin 2000 tuotteesta, joista noin 300 on Suomessa tuotettuja. Näytteenotosta vastaavat kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset, Tullilaboratorion, Helsingin kaupungin ja Valviran näytteenottajat. Valvontaohjelmaan kuuluvat kasviperäiset näytteet sekä alkoholituotteet tutkitaan Tullilaboratoriossa ja eläinperäiset näytteet Evirassa. Helsingin kaupungin näytteet tutkitaan MetropoliLabissa.

Määräystenvastaisia tuontieriä koskevista toimenpiteistä vastaa tulliviranomainen ja alkoholituotteita koskevista toimenpiteistä Valvira. Kotimaisten määräystenvastaisten erien toimenpiteistä vastaa kunnan elintarvikevalvontaviranomainen. Jos tuotteista todetaan kasvinsuojeluaineita, joiden käyttö ei ole Suomessa sallittua, on kyseessä kasvinsuojeluainelain (1259/2006) rikkomus jolloin kasvinsuojeluaineen käytön säädöstenmukaisuutta selvitetään tilalla yhteistyössä alueellisten ELY-keskusten kanssa.

Valvonnan riskiperusteisuus

Valvontaa painotetaan ruokavalion kannalta keskeisiin tuotteisiin sekä tuotteisiin, joissa on aiemmin todettu määräystenvastaisuuksia. Kaikissa tapauksissa, joissa enimmäismäärä ylittyy, tehdään riskinarviointi eli arvioidaan, aiheutuuko ylityksestä vaaraa kuluttajan terveydelle. Tuotteiden jakelu pysäytetään aina välittömästi ja tarvittaessa tuotteet vedetään pois myynnistä.

Valvonnan raportointi

Evira vastaa valtakunnallisten valvontatietojen raportoinnista vuosittain Euroopan komissiolle. Vuosittaisiin valvontatuloksiin pääsee vasemmanpuoleisesta palstasta. 

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME