Muut metallit

Muut raskasmetallipitoisuudet suomalaisissa kaloissa ovat selvästi EU:n asettamia raja-arvoja pienempiä, lukuun ottamatta sisävesien haukien elohopeapitoisuuksia.

Lyijyä ja kadmiumin pitoisuuksilla Itämeren kalassa ei ole terveydellistä merkitystä. Kalan lyijyn ja kadmiumin pitoisuudet on säännelty EU:n vierasaineasetuksessa ja sallitut pitoisuudet ovat pieniä.

Arseenin lainsäädäntötarpeita arvioidaan parhaillaan EU:n komission lainsäädäntötyöryhmässä. Etenkin epäorgaanisen ja orgaanisen arseenin esiintymismääriä eri elintarvikkeissa halutaan selvittää tarkemmin. Koska arseeni on syöpävaarallinen yhdiste, on tärkeä tuntea sen pitoisuudet elintarvikkeissa. Arseeni esiintyy kalassa kuitenkin pääasiallisesti haitattomina orgaanisina yhdisteinä.

Nikkelipäästöt kaivosalueilta voivat pilata hallitsemattomasti luontoa ja tärkeitä kalavesistöjä. Liukoinen nikkeli voi suurina pitoisuuksina olla välittömästi (akuutisti) toksinen ja aiheuttaa kalakuolemia. Missä määrin nikkeliä voi esiintyä kotimaisessa kalassa, ei tunneta tänä päivänä. Suun kautta nautittuna nikkeli ei ole syöpävaarallinen, mutta voi haitata esimerkiksi munuaisten, keuhkojen tai pernan toimintaa.

Arseeni

  • puolimetalli, jota on luonnossa sekä myrkyllisenä epäorgaanisena että vähemmän haitallisena orgaanisena yhdisteenä
  • voi esiintyä epäpuhtautena nikkelimalmeissa ja turpeessa

Nikkeli

  • rautaryhmään kuuluva raskasmetalli
  • Euroopan suurin nikkelikaivos Talvivaarassa
  • nikkeliä käytetään terästeollisuuden ja muiden metalliseosten raaka-aineena