Tutkimukset ja projektit

Elintarvikkeissa voi esiintyä vaihtelevia määriä haitallisia aineita, jotka ovat peräisin raaka-aineista, pakkausmateriaaleista tai ne syntyvät ruoanvalmistuksen yhteydessä. Evira tutkii ja valvoo haitallisten aineiden esiintymistä elintarvikkeissa sekä osallistuu vierasaineita koskevaan lainsäädäntötyöhön EU:ssa. Lainsäädännössä määritellään haitallisille aineille enimmäispitoisuusrajat, joita ei saa ylittää. Raja-arvoja asettamalla ja niitä valvomalla pyritään takaamaan se, että tuotteista ei aiheudu vaaraa kuluttajan terveydelle. Viranomaiset antavat tarvittaessa myös syöntisuosituksia, jotka koskevat koko väestöä tai erityisryhmiä.

Tutkimusta 1990-luvulta lähtien

Suomessa on tutkittu vierasaineiden pitoisuuksia elintarvikkeissa ja arvioitu ihmisten altistumista niille 1990-luvulta lähtien. Vuosittain tehtävässä ”eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasaineohjelmassa” tutkitaan yli 80 erilaisen kasvua edistävän aineen, lääkeaineen tai ympäristömyrkyn esiintymistä. Tutkimuksia tehdään vuosittain yli 10 000. Lisäksi vuosittain tutkitaan yli 2000 näytteestä noin 260 eri kasvinsuojeluaineen jäämää. Muiden vierasaineiden osalta valvontaohjelmat vaihtelevat vuosittain komission tiedonhankintapyyntöjen, kansallisen mielenkiinnon ja ajankohtaisten tapahtumien mukaan. Edellä mainittujen lisäksi elintarviketutkimuksissa on analysoitu mm:

  • organotina -yhdisteitä
  • dioksiinien ja PCB:iden, PBDE-yhdisteiden eli palonestoaineiden pitoisuuksia
  • hometoksiineja
  • raskasmetalleja
  • radioaktiivisia yhdisteitä
  • nitraatteja

Tutkimuksista on julkaistu useita kotimaisia julkaisuja ja kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja sekä järjestetty aiheesta useita seminaareja.

Yhteistyötä

Elintarvikeviranomaiset ovat kiinteässä yhteistyössä sekä pohjoismaisten viranomaisten että muiden EU-jäsenmaiden kanssa. Yhteistyöhön liittyy tutkimustulosten keräämistä, altistuksen laskemista, vertailua eri maiden kesken ja yhteisen lainsäädännön kehittämistyötä. Kotimaassa yhteistyötä on tehty mm. kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten, Tullilaboratorion, MetropoliLabin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kanssa.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME 

 

 

Aiheet: