Poron- ja hirvenlihan dioksiini- ja PCB-pitoisuudet

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Oulun toimipiste koordinoi vuosina 2006 - 2008 poron- ja hirvenlihan dioksiini- ja PCB-tutkimushankkeen. Näytteet analysoitiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL). Havaitut pitoisuudet olivat alhaisia. Korkeimmat dioksiinien ja PCB-yhdisteiden summapitoisuudet havaittiin porojen vasoilla, joissa ne olivat keskimäärin 3,2 pg TEQ (= WHO-PCDD/F-PCB-TEQ)/g rasvaa. EU:ssa ei ole asetettu poron tai hirven dioksiini- ja PCB-pitoisuuksille enimmäispitoisuusrajaa.

Pohjois-, Etelä- ja Keski-Lapista otettuja poron lihanäytteitä tutkittiin 43 kpl ja hirven lihanäytteitä 12 kpl. Näytteitä oli sekä naaras- että koirasporoista ja –hirvistä. Tutkimuksessa oli mukana sekä vasoja että aikuisia yksilöitä.

Dioksiinit ja PCB:t kerääntyvät rasvaan ja pitoisuustiedot lasketaan suhteutettuna rasvan määrään. Poron- ja hirvenliha ovat vähärasvaisia. Poron vasojen keskimääräinen dioksiini- ja PCB- pitoisuuksien summa oli 3,2 pg TEQ (= WHO-PCDD/F-PCB-TEQ)/g rasvaa. Aikuisten porojen vastaava pitoisuus oli vasoja alhaisempi, 2,3 pg TEQ/g rasvaa. Pitoisuudet hirvenlihassa olivat keskimäärin poron lihaa alhaisempia, eikä hirven vasojen ja aikuisten välillä havaittu pitoisuuseroja. Hirvenlihan sisältämien dioksiinien ja PCB -pitoisuuksien summa oli keskimäärin 2 pg TEQ/g rasvaa (taulukko 1).

Vuonna 2005 vuosittaisessa EU:n edellyttämässä dioksiini- ja PCB- kartoituksessa havaittiin, että porojen vasojen dioksiinipitoisuudet ylittivät EU:ssa nautaeläinten dioksiini- ja PCB -pitoisuuden summalle asetetun enimmäispitoisuusrajan 4,5 pg TEQ/g rasvaa. Lisäksi vuonna 2007 otetuista poronlihan seurantanäytteistä kaksi näytettä sisälsivät dioksiineja ja dioksiininkaltaisia PCB-yhdisteitä noin kaksi kertaa enemmän kuin mitä on säädetty naudanlihalle (taulukko 2).

Tämän tutkimushankkeen tulokset vahvistivat monitorointitutkimuksissa tehdyt havainnot poron vasojen dioksiini- ja PCB –pitoisuuksista. Vasoilla havaitut pitoisuudet todettiin korkeammiksi kuin aikuisten porojen pitoisuudet. Poron vasa altistuu dioksiinille poronmaidosta. Analysoidut pitoisuudet olivat kuitenkin ennakoitua matalampia. Korkein poron vasan dioksiini- ja PCB -pitoisuuksien summa havaittiin Suomen Keski-Lapista otetussa näytteessä ja se ylitti 5 pg TEQ/g rasvaa pitoisuuden.

 

 LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME 


LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA